• ชั้น ๑ อาคารหอประชุม

  ห้องประชุม ๑  ห้องประชุม ๒  โถง ๑

 • ชั้น ๒ อาคารหอประชุม

  ห้องประชุม ๓  โถง ๒

 • ชั้น ๓ อาคารหอประชุม

  หอประชุม  โถง ๓