ภาพกิจกรรม >> ภาพนิ่ง
สมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติเตรียมจัดงานวันพ่อแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๓ พร้อมมอบทุนการศึกษา“ ทุนวันพ่อแห่งชาติ” ๑๒๐ ทุน

วันที่ 4 พ.ย. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
ฝ่ายผลิตภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ ส่วนสื่อกระชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์

สมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ

เตรียมจัดงานวันพ่อแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๓

พร้อมมอบทุนการศึกษา" ทุนวันพ่อแห่งชาติ” ๑๒๐ ทุน


   สมาคมผู้อาสาสมัคร ช่วยการศึกษา และคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ เตรียมจัดงานวันพ่อแห่งชาติ คัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๓๒๑คน พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี ๑๒๐ ทุน ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

   วันนี้ (๔ พฤศจิกายน ๒๕๒๓) เวลา ๑๓.๐๐ น. สมาคมผู้อาสาสมัคร ช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ จัดแถลงข่าวการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ณ ห้องประชุม ๑ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ โดยมี พันตำรวจเอกพลวุฒิ วิเศษสงวน ประธานอำนวยการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ พลเอกจรัล กุลละวณิชย์ นายกสมาคมผู้อาสาสมัคร ช่วยการศึกษา และคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ และประธานคณะกรรมการจัดงานวันพ่อแห่งชาติปีที่ ๔๑ ประจำปี ๒๕๖๓ และ นางสาวอรัญญา เกตุแก้ว ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ ฐานะเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และฝ่ายพิธีกร อาจารย์นคร ถนอมทรัพย์ ประธานฝ่ายจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมงานวันพ่อแห่งชาติ การจัดงานวันพ่อแห่งชาติปีที่ ๔๑ ประจำปี ๒๕๖๓ เป็นผู้แถลงข่าว

   การจัดงานวันพ่อแห่งชาติ เป็นกิจกรรมที่ทางสมาคมผู้อาสาสมัคร ช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยถือเป็นประเพณีปฏิบัติต่อเนื่องนับเป็นปีที่ ๔๑ แล้ว ทั้งนี้เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยคัดเลือกและยกย่องสรรเสริญบุคคลซึ่งเป็นพ่อที่ดี สมควรได้รับเกียรติบัตรเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ กิจกรรมที่ทางสมาคมผู้อาสาสมัคร ช่วยการศึกษา และคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ จัดขึ้นประกอบด้วย

   การจำหน่ายดอกพุทธรักษา สัญลักษณ์งานวันพ่อแห่งชาติ เพียงดอกละ ๑๐ บาท

ในวันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ พิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล ทอดผ้าสดับปกรณ์ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เป็นสิริมงคล ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามเวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

   จัดทำหนังสือ "พ่อแห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๖๓ แจกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ และจำหน่ายเป็นที่ระลึกให้แก่ผู้สนใจ ภายในเล่มบรรจุเนื้อหา ประวัติความเป็นมาของการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ตั้งแต่ปี ๒๕๒๓ เป็นต้นมา ซื้อได้ที่สมาคมผู้อาสาสมัคร ช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ

   จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมงานวันพ่อแห่งชาติ การจัดประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติและเพลงจากพระบรมราโชวาทชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบชิงชนะเลิศ จำนวน ๑๒ รางวัล จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๔-๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๑ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ โดยมี อาจารย์นคร ถนอมทรัพย์ ศิลปินแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายสัปดาห์ส่งเสริมงานวันพ่อแห่งชาติ

   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้องคมนตรี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบเกียรติบัตร ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร แก่พ่อตัวอย่างแห่งชาติ และผู้สนับสนุนการจัดงานทุกคน

   นอกจากนี้บริษัท ขนส่ง จำกัด ยังได้มอบบัตรพิเศษชั่วคราว เพื่อเดินทางไป-กลับโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยรถบัสปรับอากาศชั้น ๑ สำหรับพ่อตัวอย่างที่เดินทางมารับรางวัล ระหว่างวันที่ ๕-๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

อนึ่งในการจัดงานครั้งนี้ ได้มอบเกียรติบัตรพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ให้แก่

๑.นายธงชัย ใจดี นักกอล์ฟชาวไทย

๒.นายออมสิน ชีวพฤกษ์ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๓.พลเอกวุฒินันท์ สิลายุทธ อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

๔.นายประกิจ ประจนปัจจนึก อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

๕.พลตำรวจเอก สมศักดิ์ แขวงโสภา ที่ปรึกษาโครงการตามพระราชดำริฯ