ภาพกิจกรรม >> ภาพนิ่ง
การประชุมสัมมนาเรื่อง ผลการพัฒนากรมประชาสัมพันธ์ สู่ระบบราชการ ๔.๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วันที่ 10 ก.ย. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์

กลุ่มพัฒนาระบบริหาร กรมประชาสัมพันธ์ จัดประชุมสัมมนาเรื่อง
ผลการพัฒนากรมประชาสัมพันธ์ สู่ระบบราชการ ๔.๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

          พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเรื่อง ผลการพัฒนากรมประชาสัมพันธ์สู่ระบบราชการ ๔.๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ กันยายน ณ ห้องประชุม ๑ -๒ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย คณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ข้าราชการบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านแผงานจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งสิ้น ๑๓๘ คน โดยมีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ ประการแรกเป็นการบอกเล่าถึงผลการทำงานที่ผ่านมา ได้แก่ นำเสนอผลการประเมินสถานะองค์การกรมประชาสัมพันธ์เป็นราชการ ๔.๐ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และนำเสนอผลงานที่โดดเด่นจากการพัฒนาองค์การในปี ๒๕๖๓ วัตถุประสงค์ที่ ๒ การเสริมสร้างความรู้ความข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการพัฒนาองค์การกรมประชาสัมพันธ์เป็นระบบราชการ ๔.๐ โดยเชิญวิทยากร จากสำนักงาน ก.พ.ร. อาจารย์บุษยา เจริญผล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ และ อาจารย์ธนิตสรณ์ จิระพรชัย รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ และผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมระบบ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี บรรยายเรื่อง แนวทาง การพัฒนาองค์กรกรมประชาสัมพันธ์เป็นราชการ ๔.๐ พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ประการสุดท้าย เพื่อนำเสนอเร่งแผนพัฒนาองค์การกรมประชาสัมพันธ์ (PMQA ๔.๐) ของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อใช้แผนนี้เป็นแนวทางดำเนินการพัฒนาองค์การในปี ๒๕๖๔ ต่อไป
          อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้กล่าวว่าในการทำงานราชการนั้น มีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ ๒๕๔๖ เป็นเครื่องมือช่วยกำหนดเป้าหมายให้คนทำงานว่าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีให้เป็นไปเพื่อมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพคุ้มค่า อำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ประกอบกับบริบทของประเทศกำลังปรับเปลี่ยนไปเพื่อเป็นประเทศไทย ๔.๐ ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ภาคราชการก็ต้องปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบราชกา ๔.๐ เช่นกัน ต้องมีการปรับวิธีการทำงาน เป็นระบบราชการที่เปิดกว้างเชื่อมโยงการทำงานระหว่างกัน สรงสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยยกระดับประสิทธิภาพให้งานภาครัฐตอบสนองความต้องการของประชาชน
          กรมประชาสัมพันธ์ในวันนี้ ก็ต้องมุ่งเป้าเดินหน้าไปสู่การเป็นราชการ ๔.๐ เพื่อตอบสมองเป้หมายการพัฒนาประเทศ ต้องมีการปรับตัว เปลี่ยนแปลง เรียนรู้และพัฒนาตนเองให้เท่าทันกับผู้อื่น เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพองค์กร ๔.๐ จะเป็นเครื่องมือช่วยให้เราใช้ประเมินตนเองเพื่อดูว่ายังมีจุดใดที่ต้องปรับปรุงเรื่องใดที่ยังขาดหาย ไม่มีไม่ได้ทำ แล้วนำมาวางแผนเพื่อลงมือทำ โดยมีเป้าหมายเพื่อทำให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นองค์การที่เปิดกว้างและสามารถชื่อมโยงข้อมูลการทำงานทั้งกับภายในและภายนอกหน่วยงานได้สะดวกคล่องตัว สร้างระบบ กลไกให้ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน
          ในส่วนของคนทำงาน ก็ต้องพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้มีขีดสมรรถนะที่สูงขึ้น ปรับเปลี่ยนความคิดในการทำงานโดยให้ความสำคัญกับประชาชนผู้รับบริการเป็นสำคัญ ริเริ่มสร้างสรรคนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าให้กับงาน รวมไปถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อช่วยอำนวยความสะดวก ลดขั้นตอน ลดเวลา ลดค่าใช้จ่ายอีกด้วย


ข่าว: กุลปราณี ชาลีวงศ์ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประชาสัมพันธ์