ภาพกิจกรรม >> ภาพนิ่ง
พิธีเปิด"การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ กรมประชาสัมพันธ์" รุ่นที่ ๒๔

วันที่ 29 ก.ค. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
ฝ่ายผลิตภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ ส่วนสื่อประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์

พิธีเปิด"การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญ
ที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ กรมประชาสัมพันธ์" รุ่นที่ ๒๔

  
นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีการฝึกอบรมหลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ กรมประชาสัมพันธ์" รุ่นที่ ๒๔ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ จำนวน ๒๘ คน และข้าราชการที่โอนมารับราชการในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑๕ คน รวมทั้งสิ้น ๔๓ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจองค์กรเกี่ยวกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างองค์กรผู้บริหาร ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการพัฒนาความพร้อมของข้าราชการแรกบรรจุในระบบราชการไทย ให้เป็นผู้ทรงความรู้ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและรักการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลา เป็นการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กันรวมระยะเวลาฝึกอบรมทั้งสิ้น ๑๒๙ ชั่วโมง ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ ณ ห้องประชุมอาจารย์สะอาด ตัณศุภผล ชั้น ๒ อาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์