« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด

คู่มือการให้บริการทำบัตรประจำตัวสื่อมวลชนในประเทศ แบบ Smart Card

more
 
แบบคำร้องขอทำบัตร
อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน
(อป.มช.)
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 15,720 คน
สารพันบทความ
Thailand ๒๐๒๐ ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก

วันที่ 19 มี.ค. 2556 )
ส่วนการประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์
 
          อนาคตของประเทศไทย ในปี ๒๐๒๐ จะดำเนินสู่ทิศทางใดประชาชนทั่วไปสามารถรับรู้ได้ผ่านนิทรรศการเกี่ยวกับโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ๒ ล้านล้านบาท ซึ่งรัฐบาลได้ฉายภาพให้เห็นถึงการลงทุน เช่น การพัฒนาจากการใช้ถนนมาเป็นรถไฟรางคู่ ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย รวดเร็ว ซึ่งนิทรรศการ Thailand ๒๐๒๐ ก้าวใหม่เชื่อมไทยสู่โลก จัดขึ้นที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๒ มีนาคม แต่ได้ขยายเวลาออกไปถึงวันเสาร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๖ นี้
           นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวถึงการจัดนิทรรศการว่า เพื่อให้ความรู้เรื่องการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลในงบประมาณ ๒ ล้านล้านบาท ซึ่งถือเป็นการลงทุนครั้งใหญ่และจำเป็นของประเทศ โดยจะเน้นการลงทุนสร้างระบบการคมนาคมแบบราง เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและบริการ ที่มีต้นทุนต่ำกว่าการขนส่งระบบอื่น ปัจจุบันตลาดการส่งออกสินค้าหลักของไทยเปลี่ยนจากตลาดยุโรปและสหรัฐอเมริกาสู่ตลาดอาเซียนและจีน ซึ่งจีนได้มีการสร้างโครงข่ายขนส่งสินค้าเชื่อมสู่ประเทศลาว เวียดนาม รวมถึงเตรียมเชื่อมโยงมายังไทยด้วย แผนปฏิบัติการเบื้องต้นของโครงการลงทุน ๒.๒ ล้านล้านบาททั้งเรื่องรถไฟความเร็วสูง ๔ เส้นทาง รถไฟรางคู่ การพัฒนาขนส่งทางน้ำ และการพัฒนาท่าอากาศยานได้มีการกล่าวถึงมาระยะหนึ่งแล้ว และจากยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานในระบบขนส่งของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๓ รัฐบาลได้จัดหาแหล่งเงินทุนนอกเหนือจากงบประมาณแผ่นดินเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน วงเงิน ๒ ล้านล้านบาท
          ในการบริหารประเทศที่ผ่านมา รัฐบาลได้มุ่งมั่นขับเคลื่อนนโยบายที่ได้ประกาศไว้ด้วยการทุ่มเทความรู้ความสามารถและระดมสรรพกำลังเพื่อแก้ไขปัญหาที่สะสมมานานควบคู่กับการวางรากฐานเพื่อพัฒนาประเทศ และหนึ่งในนโยบายที่สำคัญยิ่งคือ นโยบายโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาระบบรางเพื่อขนส่งมวลชน และการบริหารจัดการระบบขนส่งสินค้าและบริการ อย่างไรก็ตาม ภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศที่ไม่สมดุลและเศรษฐกิจโลกที่ผันผวน ทำให้มีความจำเป็นต้องปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศใหม่ เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก โดยไม่ละเลยกับการกระจายรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ซึ่งการพึ่งพาระบบโครงสร้างพื้นฐานของรัฐแบบเก่าจะทำให้ต้องล้าหลัง ไม่สามารถแข่งขันกับประเทศใด ๆ ในเวทีโลก
          ระยะเวลา ๑๐ ปีที่ผ่านมา ไทยลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานน้อย เมื่อเทียบกับงบประมาณแผ่นดิน ในปี ๒๕๕๕ แม้งบประมาณแผ่นดินจะสูงถึง ๒.๔ ล้านล้านบาท แต่งบลงทุนเพิ่มขึ้นเพียง ๑ แสนล้านบาทเมื่อเทียบกับ ๑๐ ปีที่แล้ว การลงทุนครั้งใหม่ของรัฐบาลในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง เพื่อสร้างโอกาสและสร้างรายได้ใหม่ที่สามารถเชื่อมต่อระหว่างเมืองเศรษฐกิจทั้งภายในและต่างประเทศได้รวดเร็ว มีต้นทุนต่ำที่สุด สามารถก้าวสู่ศูนย์กลางระบบการขนส่งแห่งภูมิภาคเอเชีย การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานครั้งนี้ เป็นการลงทุนเพื่อชีวิตของประชาชนครั้งใหญ่ เพื่อให้มีรายได้และคุณภาพชีวิตอย่างเท่าเทียมกัน เปลี่ยนโฉมหน้าของเศรษฐกิจภายในประเทศ ด้านการท่องเที่ยวได้รับการยกระดับและได้รับความสะดวก การขนส่งรวดเร็วสามารถเพิ่มมูลค่าสินค้า โดยเฉพาะสินค้าเกษตรของไทย และทั้งหมดนี้ถือเป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยให้นักลงทุนต่างประเทศได้ตัดสินใจเร็วขึ้นที่จะเข้าร่วมลงทุนในประเทศไทย
          วันนี้ รัฐบาลและประชาชนมีหน้าที่ร่วมกันวางรากฐานเศรษฐกิจในอนาคต ทุกคนจะได้มีส่วนร่วมในการสร้างโอกาสใหม่ สร้างรายได้ใหม่ และสร้างคุณภาพชีวิตใหม่ ซึ่งรัฐบาลเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้เดินสู่อนาคตใหม่ได้อย่างมั่นคง.
 
-------------------------------

สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์       
อาคารกรมประชาสัมพันธ์ ชั้น ๖ เลขที่ ๙ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐         
โทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๑๖๑๖, ๑๖๒๐-๒๑ โทรสาร ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๕๖