« เมษายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ภายใต้แนวคิด
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
ห้องวิชาการ
ภาพกิจกรรมที่เก็บไว้ใน Google
 ภาพกิจกรรมในอดีตและปัจจุบันเก็บไว้ใน Google Picasaweb กรณีเปิดไม่ได้ใน Internet Explorer ให้ก๊อปปี้ลิงค์นั้นไปวางใน Google Chomre เปิดได้โดยสมบูรณ์
    1     2  
เย็นศิระเพราะพระบริบาล
    1  
แผนยุทธศาสตร์สำนักนายกรัฐมนตรีและแผนปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2563 - 2580 และระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ฉบับสมบูรณ์ (24/07/2563)
แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2563 – 2580 (23/06/2563)
แบบเเสดงความคิดเห็นการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ กปส. ประจำปี พ.ศ. 2558 - 2559 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และเเผนปฏิบัติราชการประจำปี (28/06/2559)
แผนยุทธศาสตร์สำนักนายกรัฐมนตรี (สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรมประชาสัมพันธ์ และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2559 - 2562) (30/09/2558)
แผนปฏิบัติราชการฯ ภารกิจพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (12/11/2557)
แผนยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. 2558 - 2562 (12/11/2557)
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ กรมประชาสัมพันธ์ (13/06/2556)
แผนยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2555-2559 (11/01/2555 12:30:30)
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมประชาสัมพันธ์ : 2552-2554 (01/06/2553)
     
กิจกรรม-สวพ.
การประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (06/03/2560) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (25/01/2560)
สนผ.จัดประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฎิบัติการโครงการประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (22/09/2559 14:10:20) ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคมจากการดำเนินงานของกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ ห้องคัทลียา 2 ชั้น 3 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร (23/08/2559)
     
กิจกรรม-สผค.
การประชุมชี้แจงกรอบการดำเนินงานและตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และถ่ายทอดค่าเป้าหมายการปฏิบัติราชการลงสู่สำนัก/กอง (15/03/2561) สนผ. เตรียมจัดทำคำของบประมาณ ปี 2560 ของกรมประชาสัมพันธ์ สอดคล้องยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ ใน 6 ด้าน (30/11/2558)
กรมประชาสัมพันธ์ จัดสรรงบประมาณปี 2559 ลงสู่หน่วยปฏิบัติ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นปีงบประมาณ (13/10/2558) อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มอบนโยบายการจัดทำแผนปี 2559 ต้องมีความชัดเจนและส่งผลลัพธ์ถึงประชาชน (15/09/2558)
     
กิจกรรม-สปผ.
สนผ. ลงพื้นที่ติดตามการเก็บข้อมูลการประเมินผลตัวชี้วัดที่ 2.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของผู้ประเมินอิสระ ณ จังหวัดเพชรบุรี (22/07/2562) สนผ. ลงพื้นที่ติดตามการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของผู้ประเมินอิสระ ณ จังหวัดตรัง (15/07/2562)
สนผ. ลงพื้นที่ติดตามการเก็บข้อมูลการประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวของผู้ประเมินอิสระ ณ จังหวัดราชบุรี (08/07/2562) สนผ. ลงพื้นที่ติดตามการเก็บข้อมูลการประเมินผลตัวชี้วัดที่ 2.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของผู้ประเมินอิสระ ณ จังหวัดจันทบุรี (08/07/2562)
     
กิจกรรม-สนช.
สนผ. จัดสัมมนาประชาสัมพันธ์จังหวัดเพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (10/03/2560) สนผ. เตรียมจัดสัมมนาประชาสัมพันธ์จังหวัดเพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (03/03/2560)
การประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (IUU) ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ (16/08/2559) ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2559 (29/07/2559)
     
กิจกรรม-ฝบห.
ประกาศสำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา (11/08/2558 11:16:13) โครงการ "ขับปลอดภัย อุ่นใจทั้งครอบครัว" (30/06/2558)
การลงคะแนนเลือกกรรมการจริยธรรมประจำกรมประชาสัมพันธ์ (10/06/2558 06:48:33) การประชุมชี้แจงและเก็บข้อมูลกระบวนงานเพื่อกำหนดกรอบอัตรากำลัง (27/05/2558 07:44:28)
     
นางจริยา ประสพทรัพย์
ผอ.สนผ.
    1     2     3     4     5     6  
AEC
ห้องสมุดงานวิจัย
เว็บไซต์ของสำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ในความคิดเห็นของท่าน
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 เข้าสู่ระบบ

สำรวจความคิดเห็น