1     2     3     4     5  

ประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัด ปร.2 กับรองในกำกับ รปส.3 ณ ห้องประชุม 211A ชั้น 2 อาคาร กปส. (04/03/2564 13.30 - 16.30)
ประชุมผู้บริหาร และคณะกรรมการสวัสดิการ กปส. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (การประชุมทางไกล ผ่าน Video Conference) ณ ห้องประชุม 211A ชั้น 2 อาคาร กปส. (24/02/2564 09.30 - 12.00)
ประชุมการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานถ่ายทอดตัวชี้วัดภายใต้เป้าหมายการปฏิบัติราชการของผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุม 211A ชั้น 2 อาคาร กปส. (19/02/2564 13.30 - 16.30)
ประชุมหน่วยงานในกำกับ รปส.3 ณ ห้องประชุม 211A ชั้น2 อาคาร กปส. (18/02/2564 10.30)
ประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ กปส. ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Video conference ณ ห้องประชุม 211A ชั้น 2 อาคาร กปส. (08/02/2564 14.00 - 16.00)
ประชุมเพื่อดำเนินการจัดทำกระบวนงานและกำหนดกรอบอัตรากำลังตามโครงสร้างใหม่ ณ ห้องประชุม กกจ. 304 ชั้น3 อาคาร กปส. (05/02/2564 09.30 - 12.00)
ประชุมคณะทำงานการจัดทำมาตรฐานทางด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 211A ชั้น2 อาคาร กปส. (03/02/2564 09.00 - 12.00)
ประชุมผู้บริหารฯ ประจำเดือนมกราคม 2564 ณ ห้องประชุม 211A ชั้น 2 อาคาร กปส. (27/01/2564 09.00 - 12.00)
ประชุมคณะกรรมการทบทวนปรับปรุง พัฒนากฎหมายและระเบียบ กปส. ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 211A ชั้น 2 อาคาร กปส. (21/01/2564 09.30 - 16.00)
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์ ณ ห้องประชุม 211A ชั้น 2 อาคาร กปส. (20/01/2564 9.30 - 12.00)
อ่านทั้งหมด     
 
นางสุดฤทัย เลิศเกษม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการประเมินสถานะองค์การ กปส. ตามเกณฑ์ PMQA 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (25/12/2563 09.00 - 14.00) 
 
พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในการเปิด การประชุมสัมมนา เรื่อง “ผลการพัฒนากรมประชาสัมพันธ์สู่ระบบราชการ 4.0 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” ระหว่างวันที่ 10 – 11 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม 1 - 2 อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ (10/09/2563 8:30 - 16:00) 
 
นางเสาวรีย์ อัมภสุวรรณ (ผอ.กพร.) เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA Working Team) กปส. หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ณ ห้องประชุม 211B ชั้น 2 อาคารกรมประชาสัมพันธ์ (31/08/2563 09.00 - 13.30) 
 
นางเสาวรีย์ อัมภสุวรรณ (ผอ.กพร.) เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA Working Team) กปส. หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ (28/08/2563 09.00 - 16.00) 
 
กพร. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA Working Team) กปส. หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ โดยมี นายเสมอ นิ่มเงิน (ผอ.ศสช.) ให้เกียรติเป็นประธานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 211B อาคารกรมประชาสัมพันธ์ (26/08/2563 09.00 - 14.00) 
อ่านทั้งหมด     
บุคลากร กพร. ยินดีต้อนรับ นางวาสนา เชิญขวัญ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประชาสัมพันธ์ (07/10/2563)
ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนา เรื่อง ผลการพัฒนากรมประชาสัมพันธ์ สู่ระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (15/09/2563)
ประกาศกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ (09/10/2561)
ประกาศ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ (09/10/2561)
ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27/06/2561)
อ่านทั้งหมด     
การพัฒนาระบบราชการ กปส. เรื่อง ทบทวน ปรับปรุงกระบวนงาน โดยใช้เครื่องมือ PMQA 4.0 หมวด 6 เรียน ผอ.สำนัก/กอง ,ผชช. และ ประชาสัมพันธ์ 76 จังหวัด (17/02/2564)
การดำเนินการภายหลังการยุติการดำเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเครือข่ายที่ 2 เพื่อการศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนาวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา (เรียน ผอ.สพท. ผอ.สวท. ผอ.สปข.1-7 ผอ.กกจ. ผอ.สนผ. ผอ.กคล. และ อกร.) (16/02/2564)
แจ้งเวียนมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของ กปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และประเด็นที่เกี่ยวข้อง เรียน ผอ.สำนัก/กอง และ ผอ.สปข.1-8 (14/01/2564)
แจ้งเวียนขอซักซ้อมความเข้าใจการส่งข้อมูลการประเมินสถานะองค์การในการเป็นราชการ 4.0 (แบบฟอร์มที่ 3)(แก้ไข) เรียน ผอ.สทท., ผอ.สวท., ผอ.สนข., ผอ.สพป., ผอ.สปต., ผอ.ศสช., ผอ.สพท., ผอ.กกจ., ผอ.สนผ., ลนก., ผอ.สปช.,ผอ.สปข. 1 – 8 และประชาสัมพันธ์ 76 จังหวัด (14/01/2564)
แจ้งเวียนขอเชิญประชุมคณะทำงานย่อยด้านส่วนราชการที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค ครั้งที่ 1/2564 เรียน ผอ.สปข.1-2, ผอ.สปข.4-8, ปชส.ผู้แทนภาค 2-3 และ ปชส.ผู้แทนภาค 5-8 (11/01/2564)
ขอแจ้งเวียนสรุปสาระสำคัญการประชุมหารือแนวทางการประเมินสถานะองค์การ กปส. ตามเกณฑ์ PMQA 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรียน ผอ.สทท., ผอ.สวท., ผอ.สนข., ผอ.สพป., ผอ.สปต., ผอ.ศสช., ผอ.สพท., ผอ.กกจ., ผอ.สนผ., ลนก., ผอ.สปช., ผอ.สปข. 1 – 8 และประชาสัมพันธ์จังหวัด (08/01/2564)
ขอแจ้งเลื่อนการประชุมคณะทำงานย่อยด้านส่วนราชการที่ตัั้งอยู่ในภูมิภาค ครั้งที่ 1/2564 เรียน ประธานผอ.สปข.1-8 , ผอ.สนผ., ผอ.กกจ., ผอ.กคล., อกร ,ประธานปชส.ผู้แทนภาค1-8 และ ปชส.จังหวัดพิษณุโลก (06/01/2564)
สรุปผลการประชุมคณะทำงานย่อยด้านส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ครั้งที่ 1/2563 เรียน :ผอ.สพท., ผอ.สนข., ผอ.สพป., ผอ.ศสช., ผอ.กกจ., ผอ.กคล., ผอ.สนผ., ผอ.สวท., ผอ.สปช., อกร., ลนก. และนางนิติยาภรณ์ หิรัญนิรมล (30/12/2563)
ขอเชิญประชุมคณะทำงานย่อยด้านส่วนราชการที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค ครั้งที่ 1/2564 เรียน ประธาน ผอ.สปข1-8, ผอ.สนผ, ผอ.กกจ., ผอ.กคล., อกร.,ประธาน ประชาสัมพันธผู้แทนภาค 1-8 และประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก (30/12/2563)
ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารระบบควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง เรียน รปส.(นางสุดฤทัย เลิศเกษม), ผอ.สทท., ผอ.สวท., ผอ.สนข., ผอ.สปข.1-.8, ผอ.สพป., ผอ.สปต., ผอ.สพท., ผอ.ศสช., ผอ.สนผ., ผอ.กคล.,ผอ.กกจ., อกร., ลนก., ผอ.สปช., อตส. (25/12/2563)
อ่านทั้งหมด