วันที่ 15 มิ.ย. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
ฝ่ายผลิตภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ ส่วนสื่อประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม >> ภาพนิ่ง

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายชาวกรมประชาสัมพันธ์

สื่อสารสร้างการรับรู้และความเข้าใจนโยบายของรัฐบาล

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 


   (วันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.) กรมประชาสัมพันธ์ กำหนดจัดประชุม "สื่อสารโครงการประชาสัมพันธ์การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้ประชาชนประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓” ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ และจัดประชุม " คณะทำงานบริหารโครงการบูรณาการความร่วมมือด้านกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการระหว่างสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกับกรมประชาสัมพันธ์” ณ ห้องประชุม ๒๐๓ ชั้น ๒ อาคารกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมพร้อมมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารสำนัก/กอง และผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อทั้งส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค โดยมีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และผู้บริหารให้การต้อนรับ