1     2     3     4     5     6  
ภารกิจงานของ สพท.
  สำนักงบประมาณลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ เอ.เอ็ม. ของกรมประชาสัมพันธ์ (11/11/2563)
  กรมประชาสัมพันธ์ จัดงานลอยกระทง “สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจลอยกระทง ประจำปี 2563” (30/10/2563)
  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิคต้อนรับรองเลขาธิการ กสทช.และคณะอนุกรรมการกำหนดวิธีการและเงื่อนไขการชดเชย (21/10/2563)
  สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาส มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2563 (05/10/2563)
  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่บุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ (25/09/2563)
อ่านทั้งหมด     
 
    1     2     3  
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 14,258 คน
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
ข่าวประชาสัมพันธ์ สพท.
คำสั่งคณะทำงานจัดฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพช่างเทคนิควิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (30/01/2561)
กิจกรรมวันเด็กกรมประชาสัมพันธ์ 2561 (12/01/2561)
มาตรการประหยัดพลังงาน สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (12/01/2561)
ประกาศสำนักข่าว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (15/07/2558)
ประกาศรายละเอียด เรื่อง ทุนรัฐบาลอินเดีย (26/06/2558)
ประกาศเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้สื่อข่าว (26/06/2558)
อ่านทั้งหมด     
สาระเชิงเทคนิค
การให้บริการสื่อโสตทัศน์ “5G for the Distribution of Audiovisual Media Content and Services" (22/07/2563)
การออกแบบระบบการติดต่อสื่อสารโทรศัพท์ VoIP ใช้งานภายในองค์กร (01/06/2563)
การปฏิบัติงานการบำรุงรักษาด้านเทคนิคของสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ (01/06/2563)
ทำความเข้าใจกับปัญหาคุณภาพไฟฟ้า (22/05/2563)
คู่มือศึกษาการใช้งานเครื่อง Modulation and AF Spectrum Analyser (02/03/2563)
การออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซล์ ตอน 2 (01/04/2562)
ความรู้เบื้องต้นการตรวจสอบแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียง (01/04/2562)
อ่านทั้งหมด     
ใบอนุญาตกรมประชาสัมพันธ์
[ประกาศ กสทช.] เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (20/08/2558)
กสทช. แจ้งผลการพิจารณาเกี่ยวกับความจำเป็นการใช้คลื่นความถี่และกำหนดระยะเวลาการถือครองความถี่ของกิจการโทรทัศน์ (15/07/2558)
[โครงข่ายภาคพื้นดิน] ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ระดับชาติ (01/07/2558)
[โครงข่ายภาคพื้นดิน] ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ระดับชาติ (01/07/2558)
อ่านทั้งหมด     
รายงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
รายงานการประชุม ABU Technical Bureau Bureau Mid-Year Meeting 2020 (Online Meeting) (02/09/2563)
รายงานการเข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการด้านเทคนิคการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ (Regional Workshop on Engineering Fundamentals for Broadcasters) ระหว่างวันที่ 6-10 มกราคม 2563 (19/02/2563)
รายงานการเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการและงานแสดงนวัตกรรมผลิตภัณฑ์นานาชาติ ด้านกิจการวิทยุโทรทัศน์ (12/03/2562)
สรุปสาระสำคัญของการประชุม ABU Digital Broadcasting Symposium 2018 หัวข้อ "Enhancing Multiplatform Content" ระหว่างวันที่ 5-8 มีนาคม 2561 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย (31/05/2561)
สรุปสาระสำคัญของการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Asia-Pacific Regional workshop on Digital Terrestrial Television Technology 2017” ระหว่างวันที่ 6-12 สิงหาคม 2560 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน (30/08/2560)
อ่านทั้งหมด     
กระบวนงาน สพท.
กระบวนการขอรับบริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ฝ่ายวิทยูปกรณ์ ในงานพระราชพิธี รัฐพิธี พิธีการอื่นๆ (26/06/2558)
กระบวนงานการออกหนังสือรับรองการนาเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งอุปกรณ์สื่อสารอุปกรณ์วิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. 2547 (26/06/2558)
กระบวนการขั้นตอนการเบิกจ่ายพัสดุอุปกรณ์ (26/06/2558)
กระบวนการรับ-ส่ง หนังสือภายในและภายนอก (26/06/2558)
กระบวนการบำรุงรักษาและปรับปรุงประสิทธิภาพการกระจายเสียงและแพร่ภาพ (สพท) (21/06/2556)
อ่านทั้งหมด     
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558 (27/10/2558)
พรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2543 (25/03/2558)
พรบ. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 (25/03/2558)
พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 (25/03/2558)
พรบ. วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 (25/03/2558)
พรบ. วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. 2498 (25/03/2558)
อ่านทั้งหมด