ปฏิทินกิจกรรม
« กันยายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
หน้าหลัก >> สาระน่ารู้/แนวปฎิบัติที่ควรทราบ

สาระน่ารู้/แนวปฎิบัติที่ควรทราบ
คู่มือการใช้โทรศัพท์พื้นฐานของทางราชการ(กรณีโทรทางไกล/โทรศัพท์เคลื่อนที่) (4 มิ.ย. 2563)
คู่มือการบันทึกข้อมูลทรัพย์สินลงระบบทะเบียน ครุภัณฑ์ (4 มิ.ย. 2563)
คู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (4 มิ.ย. 2563)
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ (16 ต.ค. 2562)
ระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (13 ส.ค. 2562)
ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ และงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (13 ส.ค. 2562)
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (13 ส.ค. 2562)
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 (11 ก.ค. 2562)
พระราชกฤษฎีการเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2562 (5 ก.ค. 2562)
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government) (ว 31) (5 ก.ค. 2562)
หลักเกณฑ์กระทรวงคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 (5 ก.ค. 2562)
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 (5 ก.ค. 2562)
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562 (5 ก.ค. 2562)
การบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการ (5 ก.ค. 2562)
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบัญชี การเงิน และพัสดุ กปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 13 - 14 พ.ค. 2562 ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น 1 อาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ (23 พ.ค. 2562)
การายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (10 พ.ค. 2562)
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 (4 เม.ย. 2562)
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ (4 เม.ย. 2562)
พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 (4 เม.ย. 2562)
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (4 เม.ย. 2562)

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>