นตส.กรมประชาสัมพัสธ์
ประชุมกองหน่วยตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔

วันที่ 29 ม.ค. 2564 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)

ประชุมกองหน่วยตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม นตส. ชั้น ๑๐ กปส.