นตส.กรมประชาสัมพัสธ์
ประชุมกองหน่วยตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

วันที่ 30 พ.ย. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)

ประชุมกองหน่วยตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม นตส. ชั้น ๑๐ กปส.