นตส.กรมประชาสัมพัสธ์
ประชุมกองหน่วยตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓

วันที่ 3 ก.ย. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)

ประชุมหน่วยตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐  น.

ณ ห้องประชุม นตส. ชั้น ๑๐