นตส.กรมประชาสัมพัสธ์
อตส. ร่วมบรรยายกิจกรรมเสวนาฯ ในหลักสูตร "พัฒนาข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ ระดับกลาง" รุ่นที่ ๒

วันที่ 31 ส.ค. 2563 )

นางวีระนุช  สาริกบุตร ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมบรรยายกิจกรรมเสวนาหัวข้อ "กฏระเบียบราชการที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารระดับกลาง" ในหลักสูตร "พัฒนาข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ ระดับกลาง" รุ่นที่ ๒ ในวันจันทร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น ๑ อาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์