นตส.กรมประชาสัมพัสธ์
ร่วมเสวนาในหลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ กรมประชาสัมพันธ์" รุ่นที่ ๒๔

วันที่ 30 ก.ค. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)

นางวีระนุช สาริกบุตร ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมเสวนาและแชร์ประสบการณ์ให้ความรู้ หัวข้อ "เสวนา กฎระเบียบ สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ของข้าราชการ” หลักสูตร การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ กรมประชาสัมพันธ์” รุ่นที่ ๒๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องบรรยาย ๒ ชั้น ๒ อาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์