นตส.กรมประชาสัมพัสธ์
ประชุมกองหน่วยตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

วันที่ 21 ก.ค. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)

ประชุมหน่วยตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

วันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐  น.

ณ ห้องประชุม นตส. ชั้น ๑๐