นตส.กรมประชาสัมพัสธ์
ประชุมกองหน่วยตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

วันที่ 1 มิ.ย. 2563 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)

ประชุมหน่วยตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐  น.
ณ ห้องประชุม นตส. ชั้น ๑๐