นตส.กรมประชาสัมพัสธ์
ประชุมกองหน่วยตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓

วันที่ 27 มี.ค. 2563 )

ประชุมหน่วยตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
วันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐  น.
ณ ห้องประชุม นตส. ชั้น ๑๐