นตส.กรมประชาสัมพัสธ์
ประชุมกองหน่วยตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

วันที่ 18 พ.ย. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)

ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
วันจันทร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐  น.
ณ ห้องประชุม นตส. ชั้น ๑๐