นตส.กรมประชาสัมพัสธ์
กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นศิริมงคลก่อนการเดินทางไปตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

วันที่ 15 พ.ย. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)

วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางวีระนุช สาริกบุตร ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมบุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายใน กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นศิริมงคลก่อนการเดินทางไปตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยได้รับเกีรยติจาก นายคีรีวัฒน์ อ้นพร้อม เลขานุการกรม เข้าร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมกัน