นตส.กรมประชาสัมพัสธ์
ประชุมหน่วยตรวจสอบภายใน เรื่อง การเก็บข้อมูลเพื่อทบทวนปรับปรุงโครงสร้างองค์การ กปส.

วันที่ 30 ต.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)

ประชุมหน่วยตรวจสอบภายใน เรื่อง การเก็บข้อมูลเพื่อทบทวนปรับปรุงโครงสร้างองค์การ กรมประชาสัมพันธ์
วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมหน่วยตรวจสอบภายใน อาคารกรมประชาสัมพันธ์ ชั้น 10