นตส.กรมประชาสัมพัสธ์
ประชุมกองหน่วยตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒

วันที่ 23 ก.ย. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)

ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒
วันจันทร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม นตส. ชั้น ๑๐