นตส.กรมประชาสัมพัสธ์
ต้อนรับและให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจงานของหน่วยตรวจสอบภายใน แก่ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ กรมประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ ๒๒ ที่มาศึกษาดูงาน

วันที่ 8 ส.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒
หน่วยตรวจสอบภายใน นำโดย นางวีระนุช สาริกบุตร ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ต้อนรับและให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจงานของหน่วยตรวจสอบภายใน แก่ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ กรมประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ ๒๒ ที่มาศึกษาดูงาน