« สิงหาคม 2563 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด

คู่มือการให้บริการทำบัตรประจำตัวสื่อมวลชนในประเทศ แบบ Smart Card

more
 
แบบคำร้องขอทำบัตร
อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน
(อป.มช.)
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 15,720 คน
สารพันบทความ
ความมั่นคงทางอาหาร

วันที่ 26 ธ.ค. 2554 )
ส่วนการประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์

ความมั่นคงทางอาหาร
 
          จากบทความคุณเพ็ชร ชินบุตร จากสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO ให้คำนิยามคำว่า ความมั่นคงทางอาหาร จะเกิดขึ้นได้เมื่อประชาชนสามารถเข้าถึงอาหาร หรือมีฐานะทางเศรษฐกิจที่จะเข้าถึงอาหารได้ตลอดเวลา โดยอาหารดังกล่าวมีคุณค่าทางโภชนาการ ปลอดภัย และมีปริมาณที่เพียงพอในการตอบสนองต่อความต้องการด้านโภชนาการและความนิยมในการบริโภค เพื่อการดำเนินชีวิตที่มีสุขภาพแข็งแรง และกระปรี้กระเปร่า
          ความมั่นคงด้านอาหาร ประกอบด้วย ๔ องค์ประกอบสำคัญ คือ
                  มีอาหารเพียงพอ คือ การมีปริมาณอาหารที่มีคุณภาพที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ
                 การเข้าถึงอาหารบุคคลสามารถเข้าถึงทรัพยากรและมีสิทธิที่จะได้อาหารอย่างเหมาะสมตามความจำเป็นด้านโภชนาการ
                 การใช้ประโยชน์อาหาร บทบาทของอาหารที่มีต่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน โดยการได้ปริมาณอาหารที่เพียงพอ มีน้ำสะอาดในการบริโภค-อุปโภค มีสุขอนามัยและการดูแลสุขภาพที่ดี
                 อาหารมีสม่ำเสมอ ประชาชนโดยรวม ครอบครัว และปัจเจกบุคคลสามารถเข้าถึงอาหารอย่างเพียงพอตลอดเวลา
          การที่ประเทศไทยมีทรัพยากรเกษตรอาหารที่อุดมสมบูรณ์ มีโรงงานอุตสาหกรรมอาหารกระจายอยู่ทั่วประเทศ รวมแล้วมากกว่า ๘,๐๐๐ โรงงาน มีโรงงานผลิตน้ำดื่มประมาณ ๗,๐๐๐ โรงงาน ทำให้คนไทยมีความเชื่อมั่นในความเพียงพอ ความสม่ำเสมอ และการเข้าถึงอาหารได้โดยง่าย จึงขาดการวางระบบจัดการที่มีประสิทธิภาพเมื่อเผชิญกับความไม่แน่นอนของการมีอาหารจากวิกฤตเฉพาะหน้า น้ำท่วมครั้งนี้ส่งสัญญาณเตือนว่า จะต้องเริ่มคิดวางระบบอย่างจริงจัง ตั้งแต่การให้ความรู้ประชาชนเชิงลึก เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารตั้งแต่ระดับบุคคล ชุมชน จนถึงระดับประเทศ ปลูกฝังกระบวนการคิดและรับมือในสถานการณ์ฉุกเฉิน ในช่วงน้ำท่วมที่เกิดขึ้น สินค้าอาหารหลายรายการเกิดขาดแคลนในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล แล้วลุกลามออกไปต่างจังหวัดบางแห่งในช่วงปลายเดือนตุลาคม เป็นบทเรียนชี้ให้เห็นว่า ประเทศไทยยังมีระบบบริหารจัดการด้านความมั่นคงทางอาหารที่ไม่เพียงพอ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานอาหาร ทั้งหน่วยงานภาครัฐ สมาคมผู้ผลิต สถานประกอบการ เกษตรกร ผู้ค้าปลีก ผู้กระจายสินค้า และนักวิชาการ ควรเร่งมือร่วมกันวิเคราะห์และเตรียมแผนบริหารความเสี่ยง ทั้งระดับจังหวัด ภูมิภาค และระดับประเทศ ให้พร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน จะช่วยสร้างขวัญและความเชื่อมั่นแก่ประชาชน ไม่ให้ตื่นตระหนกจนเร่งกักตุนอาหาร หรือฉวยโอกาสยามวิกฤตซ้ำเติมให้ปัญหารุนแรงขึ้น ซึ่งความวิตกกังวลในการเข้าไม่ถึงอาหาร โดยเฉพาะน้ำและไข่ไก่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลนั้น สาเหตุหลักมาจากปริมาณความต้องการที่มากผิดปกติ ขณะที่ผู้จำหน่ายและโรงงานผู้ผลิตเตรียมแผนตั้งรับสถานการณ์ไม่ทัน.  
 
 
 
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก http://thaifootprint.com/yummy-london/
เรียบเรียงโดย พรรณี ตั้งใจสถาปัตย์

สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์       
อาคารกรมประชาสัมพันธ์ ชั้น ๖ เลขที่ ๙ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐         
โทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๑๖๑๖, ๑๖๒๐-๒๑ โทรสาร ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๕๖