« พฤษภาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด

คู่มือการให้บริการทำบัตรประจำตัวสื่อมวลชนในประเทศ แบบ Smart Card

more
 
แบบคำร้องขอทำบัตร
อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน
(อป.มช.)
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 15,720 คน
FONTSIZE
2558 เปิดประตูสุ่ประชาคมอาเซียน
อาเซียนสัญจรครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ ที่จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 11 พ.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 1535 คน)
สปต.
 
อาเซียนสัญจรครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ ที่จังหวัดพิษณุโลก
             ในวันที่ ๑๙ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ กำหนดจัด กิจกรรมอาเซียนสัญจร ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ ณ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงประโยชน์และโอกาสของการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน และช่วยให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนสามารถเตรียมความพร้อมในการปรับตัวได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ กิจกรรมอาเซียนสัญจรยังเป็นโอกาสอันดีที่กรมอาเซียนจะได้รับฟังความคิดเห็นจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมท้องถิ่น เพื่อนำไปผลักดันให้อาเซียนเป็นประชาคมที่สามารถตอบสนองความต้องการและส่งเสริมผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง
               อนึ่ง ในระหว่างการจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจรในครั้งนี้ กรมอาเซียนจะเดินทางไปเยี่ยมชม ศูนย์อาเซียนศึกษา ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ที่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น . และโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ซึ่งทั้งสองโรงเรียนเป็นโรงเรียน Sister School ในโครงการโรงเรียนนำร่องสู่ประชาคมอาเซียน (โครงการ Spirit of ASEAN) และจะมีการจัดการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ของนักเรียน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน พร้อมทั้งมอบสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้แก่โรงเรียนดังกล่าว และในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๑๕ น. อธิบดีกรมอาเซียน จะเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "วิสัยทัศน์การบริหารจัดการมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ๒๐๑๑ (The Academic and Research Symposium 2011) ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ อาคารคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
              กิจกรรมอาเซียนสัญจรเป็นกิจกรรมตลอดปีที่กรมอาเซียนจัดขึ้นตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ เป็นต้นมา เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนความตระหนักรู้ของสาธารณชนเกี่ยวกับอาเซียน เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน ตลอดจนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการการรวมตัวและกิจกรรมของประชาคมอาเซียนในภาพรวม อันจะนำไปสู่การจัดตั้งประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางในปี ๒๕๕๘ อย่างแท้จริง โดยกรมอาเซียน จะจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจรไปยังจังหวัดต่างๆ ในทุกภูมิภาค มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อหรือมีความเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน และจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเป็นพื้นที่หลักในการจัดกิจกรรม เพื่อเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน ให้แก่ประชาชนในทุกระดับชั้น ทั้งนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หอการค้าจังหวัด และ -๒- สาธารณชนในพื้นที่ต่างจังหวัดในรูปแบบของการจัดอภิปราย/เสวนาในเรื่องที่เป็นความสนใจหรือเป็นผลประโยชน์ของชุมชนในท้องถิ่น นอกจากนี้ ยังถือโอกาสไปเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์อาเซียนศึกษาหรือโรงเรียนในโครงการนำร่องสู่ประชาคมอาเซียน (โครงการ Spirit of ASEAN) อีกด้วย ที่ผ่านมา กรมอาเซียนได้จัดกิจกรรมอาเซียนสัญจรไปยังจังหวัดต่างๆ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง เลย หนองบัวลำภู อุบลราชธานี ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สงขลา อุดรธานี และล่าสุดที่จังหวัดมุกดาหารและจังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ ๒ – ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ โดยมีอธิบดีกรมอาเซียน เป็นหัวหน้าคณะ
***************************************
ศศิวิมล บริบุญวงค์ / ข่าว
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน คือ อะไรและมีเป้าหมายอย่างไร
แผนการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint)
ประเทศสมาชิกใหม่เข้าร่วมกับอาเซียนเมื่อใด
อาเซียนส่งเสริมและปกป้องสิทธิสตรีอย่างไร
อาเซียนมีสมาชิกกี่ประเทศ และมีประเทศใดบ้าง
สำนักงาน ก.พ. กับการเตรียมความพร้อมข้าราชการไทยสู่ประชาคมอาเซียน
อาเซียนทำงานร่วมกันกับสหประชาชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่
กรมประชาสัมพันธ์เปิดค่ายเยาวชนอาเซียน ตามโครงการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเรื่องประชาคมอาเซียน
การประชุมระหว่างส่วนราชการกับสำนักงาน ก.พ. ประจำปี ๒๕๕๓
กฎบัตรอาเซียนจะช่วยให้อาเซียนเป็นประชาคมเพื่อประชาชนได้อย่างไร
อธิบดีกรมอาเซียนประกาศผลการตัดสินการประกวดภาพวาดเนื่องในโอกาสการจัดงานวันอาเซียน ประจำปี ๒๕๕๖
สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ ร่วมงานเสวนา“ประชาคมอาเซียน: หนึ่งจุดหมาย หลายวัฒนธรรม เราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไร?” ในโอกาสครบรอบการก่อตั้งอาเซียน ๔๖ ปี
ไทย-อินโดฯ ร่วมจัดค่ายเยาวชนวัฒนธรรมอาเซียน วธ.เตรียมคัดเด็กไทยเข้าร่วม 5 คน เก่งด้านวัฒนธรรม นาฏศิลป์ ดนตรีไทย เข้าร่วม เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 30 ก.ย.นี้
กรมประชาสัมพันธ์สนับสนุนหน่วยงานของรัฐในการเผยแพร่ข่าวอาเซียนเพื่อเตรียมพร้อมเปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘
รายชื่อ Spirit of ASEAN

  จำนวนคนโหวต 9 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
 
33%
  ให้ 3 คะแนน
 
11%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
56%
 • ความคิดเห็นที่ 2
 • แจ้งลบ
    องค์ประกอบสำคัญของอาเซียนคือการเป็นตลาดและเป็นฐานการผลิตร่วมกัน โดยมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมืออย่างเสรีมีความสามารถในการแข่งขันสูง มุ่งสร้างความเท่าเทียมในการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศอาเซียน และการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาเซียนเข้ากับประชาคมโลก ขนาดของตลาดทำให้อาเซียนมีอำนาจซื้อสูง มีความสามารถในการแข่งขันกับภูมิภาคอื่นที่เพิ่มขึ้น ซึ่งช่วยให้ประเทศไทยซึ่งเป็นสมาชิกสามารถพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจได้ดีขึ้น
    kongkiat srimak [26/05/2012 - 15:51:53]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1
 • แจ้งลบ
    ดักะหพ
    ย่รเสาเด [20/09/2011 - 10:11:28]
   
  แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
  ชื่อ ของคุณ : *
  ความคิดเห็น : *

  สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์       
  อาคารกรมประชาสัมพันธ์ ชั้น ๖ เลขที่ ๙ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน
  เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐         
  โทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๑๖๑๖, ๑๖๒๐-๒๑ โทรสาร ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๕๖