หน้าหลัก >> 84 พรรษา ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา

84 พรรษา ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา
 
    คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ       
    ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว       
    เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔       
    อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐       
    โทรศัพท์ ๐-๒๖๑๘-๒๓๒๓ ต่อ ๑๖๐๐, ๑๖๐๒, ๑๖๑๓, ๑๖๒๐, ๑๖๒๖       
    โทรสาร ๐-๒๖๑๘-๒๓๕๖