« มิถุนายน 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด

คู่มือการให้บริการทำบัตรประจำตัวสื่อมวลชนในประเทศ แบบ Smart Card

more
 
แบบคำร้องขอทำบัตร
อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน
(อป.มช.)
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Number of Today 15 คน
Number of Yesterday 17 คน
Number of Lastmonth 221 คน
Total 12,635 คน
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ประกาศผลการประกวดเรียงความ โครงการ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า"
ประกาศผลการประกวดวาดภาพโครงการ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า"
เอกสารประกอบการประชุมหารือทบทวนแผนพิทักษ์องค์กรและแผนประชาสัมพันธ์ (ส่วนที่ ๒)
เอกสารประกอบการประชุมหารือทบทวนแผนพิทักษ์องค์กรและแผนประชาสัมพันธ์ (ส่วนที่ ๑)
กพร. เผยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เหมืองแร่โพแทชทำข้อมูลฐานเปรียบเทียบยุติข้อโต้แย้งผลกระทบจากการทำเหมือง
กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับกรมป่าไม้ จัดสัมมนา “เครือข่ายสื่อมวลชน เรียนรู้ป่าชุมชนตามวิถีประชารัฐ”
กรมประชาสัมพันธ์จัดอบรมและพัฒนาความรู้ในการผลิตข่าวและรายการเพื่อต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันและประพฤติมิชอบ รุ่นที่ 2 นำร่อง 7 จังหวัดภาคอีสาน
กรมประชาสัมพันธ์จัดอบรมและพัฒนาความรู้ในการผลิตข่าวและรายการเพื่อต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันและประพฤติมิชอบ รุ่นที่ 1
กรมประชาสัมพันธ์จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ปฏิรูปเมืองไทยอย่างไรให้เป็นสุข”
อ่านทั้งหมด     
บทความเรื่องน้ำ "โครงการป่ารักน้ำ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา"
ข่าวน่าสนใจ
บทความเรื่องน้ำ "แนวทางประชารัฐ ช่วยภัยแล้ง" บทความเรื่องน้ำ “ประหยัดน้ำสู้ภัยแล้ง”
การค้นพบ “แมงมุมสันโดษเมดิเตอร์เรเนียน” “อาโวคาโด” อาหารเพื่อสุขภาพ
การลดน้ำหนักด้วยกล้วยหอม คอลลาเจน คืออะไร
ความหมาย ตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ความหมายของตราฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ โรคหลอดเลือดสมองอุดตัน เรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม
อ่านทั้งหมด     
พิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “นักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล Smart PR” รุ่นที่ ๙ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่ง ผู้อำนวยการระดับสูง ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างประเทศ ผู้อำนวยการระดับต้น และ ระดับชำนาญการพิเศษ ที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมองค์การและการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “นักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล Smart PR” รุ่นที่ ๙ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีเปิดหลักสูตร นักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง ด้วยระบบดิจิทัล รุ่นที่ ๒๓ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
อ่านทั้งหมด     
โครงการสื่อมวลชนสัญจรศึกษาดูงานตามโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฯ จ.นครสวรรค์และอุทัยธานี
โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนฯ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "นักประชาสัมพันธ์เตรียมพร้อมก่อนภาวะวิกฤต" (โครงการ ปชส.เพื่อสนับสนุนแก้ไขปัญหาสาธารณภัยและภาวะวิกฤต)
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เครือข่ายประชาสัมพันธ์สร้างสรรค์ชุมชน ปีที่ 2" (โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายฯ)
โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
โครงการ"สื่อมวลชนสัญจรเยี่ยมชมวิถีชีวิตชุมชนบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม
อ่านทั้งหมด     

สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์       
อาคารกรมประชาสัมพันธ์ ชั้น ๖ เลขที่ ๙ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐         
โทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๑๖๑๖, ๑๖๒๐-๒๑ โทรสาร ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๕๖