ประมวลภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

more
คู่มือมาตราฐานการปฏิบัติงาน
การจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร

คู่มือการให้บริการทำบัตรประจำตัวสื่อมวลชนในประเทศ แบบ Smart Card

more
คู่มือการใช้หอประชุม
สารพันบทความ
ติดธุระไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเสียสิทธิ์อะไรบ้าง?

)
ส่วนการประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์

          หากในวันเลือกตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้เพราะมีกิจธุระจำเป็น ต้องไปแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเทียนท้องถิ่นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เสียสิทธิ
          การแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ได้แก่
๑. มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล
๒. เจ็บป่วย พิการ สูงอายุ ไม่สามารถไปใช้สิทธิได้
๓. เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
๔. มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า ๑๐๐ กม.
๕. มีเหตุสุดวิสัยอื่นที่ กกต.กำหนด
          วิธีการแจ้งเหตุ ระหว่างก่อนวันเลือกตั้ง ๗ วัน จนถึงหลังวันเลือกตั้ง ๗ วัน
๑. กรอกแบบฟอร์มหนังสือแจ้งเหตุ ที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ (ส.ส. ๒๘) โดยระบุหมายเลขประจำตัวประชาชน และที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน
๒. แนบหลักฐานเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
๓. ยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ไม่ไปเลือกตั้ง ไม่แจ้งเหตุ เสียสิทธิ ๘ ประการ
            ๑. สิทธิในการยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น
            ๒. สิทธิในการร้องคัดค้านการเลือกตั้งกำนันและผู้ใหญ่บ้าน
            ๓. สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น
            ๔. สิทธิสมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน
            ๕. สิทธิเข้าชื่อร้องขอเพื่อให้รัฐสภาพิจารณากฎหมาย ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
            ๖. สิทธิเข้าชื่อร้องขอให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น
            ๗. สิทธิเข้าชื่อร้องขอเพื่อให้วุฒิสภามีมติถอนบุคคล ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
           ๘. สิทธิเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
            ท่านจะเห็นได้ว่าสิทธิ์ที่เสียไปนั้นล้วนแต่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและการออกเสียงทั้งสิ้น ไม่ว่าจะการเลือกตั้งในระดับชาติหรือระดับท้องถิ่น การไม่ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งถึงแม้ไม่ใช่โทษหนักหนา แต่กระบวนการระบอบประชาธิปไตยย่อมขับเคลื่อนด้วยการออกเสียงเลือกตั้ง ซึ่งท่านก็เป็นส่วนหนึ่งและมีหน้าที่ในการใช้สิทธิ์ออกเสียง ดังนั้น ด้วยเหตุผลประการทั้งปวง โปรดจงออกมาใช้สิทธิของท่านเพื่อเลือกแนวนโยบายของพรรคที่ท่านชื่นชอบด้วยสิทธิ์ที่ท่านมี
----------------
ขอขอบคุณรูปภาพจาก : thaimisc.pukpik.com
จำนวนคนอ่าน 8022 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด