ประมวลภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

more
คู่มือมาตราฐานการปฏิบัติงาน
การจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร

คู่มือการให้บริการทำบัตรประจำตัวสื่อมวลชนในประเทศ แบบ Smart Card

more
คู่มือการใช้หอประชุม
FONTSIZE
2558 เปิดประตูสุ่ประชาคมอาเซียน
แผนการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint)

วันที่ 20 เม.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 28715 คน)
สำนักงาน ก.พ.
 
แผนการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint)
            ในแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ค.ศ. ๒๐๐๙ – ๒๐๑๕) มีจุดมุ่งหมายที่จะทำให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ร่วมกันในสังคมที่เอื้ออาทร ประชากรมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี ได้รับการพัฒนาในทุกด้าน และมีความมั่นคงทางสังคม
           สำนักงาน ก.พ. ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด้านการพัฒนามนุษย์ ในหัวข้อ A7 พัฒนาสมรรถภาพของระบบราชการ หรือ การสร้างศักยภาพของระบบราชการ (Building Civil Service Capability) และด้านสิทธิและความยุติธรรมทางสังคม ในหัวข้อ C3 การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (Promoting Corporate Social Responsibility – CSR) ซึ่ง สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการมาโดยตลอด
          การสร้างศักยภาพของระบบราชการ (A7) 
          สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์พร้อมแผนงานโครงการตาม แผนการดำเนินงานด้านกิจการพลเรือนอาเซียน ค.ศ.๒๐๑๐-๒๐๑๕ (ACCSM Work Plan ๒๐๑๐-๒๐๑๕) โดยส่งให้ฝ่ายเลขานุการอาเซียนเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมต่างๆ ที่สำนักงาน ก.พ.ได้ดำเนินการภายใต้แผนงานข้างต้น ได้แก่
         ๑. สำนักงาน ก.พ. ในฐานะ ASEAN Resource Centre on Leadership Development ได้พัฒนาแนว ทางการสร้างผู้นำในราชการพลเรือนของไทยทั้งในด้านการสรรหา การพัฒนา การเตรียมความพร้อม การแต่งตั้งและการส่งเสริมคุณธรรมของนักบริหารอย่างต่อเนื่องซึ่งได้ปรากฏในปัจจุบันในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
          ๒. สำนักงาน ก.พ. ได้จัดอบรมหลักสูตรต่างๆ อย่างต่อเนื่องสำหรับประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งในส่วนที่ สำนักงาน ก.พ. จัดขึ้นโดยตรงหรือในส่วนที่จัดให้ตามความต้องการของประเทศสมาชิก เช่น
              ๒.๑ หลักสูตร HR Management สำหรับ ข้าราชการจากประเทศกัมพูชา เป็นต้น    
              ๒.๒ สำนักงาน ก.พ. ได้จัดทำโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงาน ก.พ. กับประเทศสมาชิก อาเซียนระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕ รวมทั้งสิ้น ๑๙ โครงการ ประกอบด้วย
             กลุ่มที่ ๑ ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในราชการพลเรือน
             กลุ่มที่ ๒ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาภาวะผู้นำ
             กลุ่มที่ ๓ ด้านการส่งเสริมการบริหารทรัพยากรบุคคล มืออาชีพ กลุ่มที่ ๔ ด้านความร่วมมือแบบทวิภาคี
          ๓. สำนักงาน ก.พ. เป็นศูนย์กลางการรวบรวมบัญชีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรซึ่งเป็นเสมือนทรัพยากร บุคคล สำหรับการจัดฝึกอบรมและการสร้างศักยภาพของระบบราชการอย่างต่อเนื่อง
          ๔. สำนักงาน ก.พ. ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร "บทบาทหญิงชายเพื่อการพัฒนา” และ "หลักสูตรเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักบริหารระดับต้น ระดับกลางและระดับสูง” ทั้งนี้ทั้งสองหลักสูตรจะได้นำไปจัดฝึกอบรมให้กับข้าราชการของประเทศสมาชิกอาเซียนต่อไป
          ๕. สำนักงาน ก.พ. ได้จัดหลักสูตรการฝึกอบรมตามหลักสมรรถนะ เพื่อแบ่งปันและแลกเปลี่ยนระหว่างกัน ในระบบราชการของประเทศสมาชิกอาเซียนภายใต้ความช่วยเหลือของ ACCSM
         ๖. สำนักงาน ก.พ. ได้พยายามสร้างความสัมพันธ์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบางประเทศในอาเซียน เช่น เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากสิงคโปร์มาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (หลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่จะเป็นรองอธิบดี) ตลอดจนการจัดฝึกอบรมการบรรยายและการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยเชิญผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมโครงการดังกล่าวระหว่างปี ๒๕๕๓-๒๕๕๕ ภายใต้งบประมาณสนับสนุนจาก สพร.
          ๗. สำนักงาน ก.พ. ได้ผลักดันให้เกิดนโยบายและยุทธศาสตร์ในเรื่องต่างๆ ได้แก่
              ๗.๑. กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๔ ว่า การจัด ระเบียบข้าราชการพลเรือนต้องเป็นไปเพื่อผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าโดยให้ข้าราชการปฏิบัติราชการอย่างมีคุณภาพ คุณธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีและในมาตรา ๔๒ ว่า การบริหารทรัพยากรบุคคลต้องคำนึงถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพขององค์กรและลักษณะของงานโดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
             ๗.๒. กำหนดให้มียุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕
             ๗.๓. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕
             ๗.๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕
             ๗.๕. ส่งเสริมให้ทุกส่วนราชการกำหนดตัวชี้วัดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและมีระบบการให้ รางวัลจูงใจหน่วยงานที่เป็นตัวอย่างในเรื่องดังกล่าว
         ๘. สำนักงาน ก.พ. สร้างและส่งเสริมกลไกของบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้มี มาตรฐานด้านการบริการ (service standard) มีกระบวนการให้ข้อมูลย้อนกลับจากประชาชน (citizens feedback procedure) และระบบการให้คะแนนผลการปฏิบัติงานตามผลลัพธ์ โดยจัดให้มีตัวชี้วัดความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานต่างๆ ที่เป็นงานให้บริการและสำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดเป็นตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติงานระดับส่วนราชการด้วย โดยจะให้รางวัลตามผลการทำงานตามตัวชี้วัดด้วย
          ๙. ขยายบทบาทภาคประชาสังคมและกลุ่มประชาชนในการสร้างมโนสุจริตและธรรมาภิบาล โดยสำนักงาน ก.พ. ริเริ่มให้มีการรวมตัวของภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชนและองค์กรอิสระต่างๆ ในการร่วมกันรณรงค์และขับเคลื่อนมาตรการสร้าง ความโปร่งใสในราชการพลเรือนโดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนำการดำเนินการในเรื่องนี้
           การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (C3)
สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการศึกษาเรื่อง "แนวทางการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงานภาครัฐในภาพกว้างและในบริบทที่เชื่อมโยงกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ สำหรับเป็นแนวทางในการส่งเสริมการดำเนินงานตามหัวข้อ C3
          นอกจากนี้สำนักงาน ก.พ. ยังได้จัดทำประมวลจริยธรรมและจัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เพื่อคอยสอดส่องดูแลและเสริมสร้างจริยธรรมในองค์กร โดยดำเนินการจัดกิจกรรมด้านการกุศลและบริการสาธารณประโยชน์ อาทิ การถือศีล การทำบุญตามประเพณี การเลี้ยงอาหารแก่ทหารบาดเจ็บ การบริจาคสิ่งของให้แก่เด็กพิการซ้ำซ้อน การทาสีโรงเรียนในต่างจังหวัด เป็นต้น
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน คือ อะไรและมีเป้าหมายอย่างไร
แผนการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint)
ประเทศสมาชิกใหม่เข้าร่วมกับอาเซียนเมื่อใด
อาเซียนส่งเสริมและปกป้องสิทธิสตรีอย่างไร
อาเซียนมีสมาชิกกี่ประเทศ และมีประเทศใดบ้าง
สำนักงาน ก.พ. กับการเตรียมความพร้อมข้าราชการไทยสู่ประชาคมอาเซียน
อาเซียนทำงานร่วมกันกับสหประชาชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่
หลักการไม่แทรกแซงกิจการภายใน (Principle of Non-interference) คืออะไร
กรมประชาสัมพันธ์เปิดค่ายเยาวชนอาเซียน ตามโครงการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเรื่องประชาคมอาเซียน
พาณิชย์ปูพื้นฐานให้เอกชนภูธรปรับตัวแข่งขันตลาดอาเซียนในอนาคต (23/3/2011)
อธิบดีกรมอาเซียนประกาศผลการตัดสินการประกวดภาพวาดเนื่องในโอกาสการจัดงานวันอาเซียน ประจำปี ๒๕๕๖
สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ ร่วมงานเสวนา“ประชาคมอาเซียน: หนึ่งจุดหมาย หลายวัฒนธรรม เราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไร?” ในโอกาสครบรอบการก่อตั้งอาเซียน ๔๖ ปี
ไทย-อินโดฯ ร่วมจัดค่ายเยาวชนวัฒนธรรมอาเซียน วธ.เตรียมคัดเด็กไทยเข้าร่วม 5 คน เก่งด้านวัฒนธรรม นาฏศิลป์ ดนตรีไทย เข้าร่วม เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 30 ก.ย.นี้
กรมประชาสัมพันธ์สนับสนุนหน่วยงานของรัฐในการเผยแพร่ข่าวอาเซียนเพื่อเตรียมพร้อมเปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘
รายชื่อ Spirit of ASEAN
จำนวนคนอ่าน 28716 คน จำนวนคนโหวต 23 คน

  จำนวนคนโหวต 23 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
 
13%
  ให้ 2 คะแนน
 
4%
  ให้ 3 คะแนน
 
9%
  ให้ 4 คะแนน
 
9%
  ให้ 5 คะแนน
 
61%
 • ความคิดเห็นที่ 655
 • แจ้งลบ
    delete my topic, admins, plz
    higgillito [02/06/2012 - 10:43:00]
   
 • ความคิดเห็นที่ 652
 • แจ้งลบ
    kasbajuki foruntaly that is really a good idea more savii
    Neittyatope [02/06/2012 - 09:20:14]
   
 • ความคิดเห็นที่ 544
 • แจ้งลบ
    Gifted day! I am the first on your site. Improve me to stop smoking.
    Bioloelof [29/05/2012 - 11:30:46]
   
 • ความคิดเห็นที่ 522
 • แจ้งลบ
    และสถานที่ที่ ใคร จะสั่งซื้อ ในช่วงฤดูร้อน นี้ใน งานเทศกาล การจัดสรร ข้อมูลของคุณ
    Gareexuapanda [28/05/2012 - 06:19:00]
   
 • ความคิดเห็นที่ 471
 • แจ้งลบ
    Fantastic post and definitly worthy of my thank you comment.:)
    fefDulpdale [26/05/2012 - 08:12:19]
   
 • ความคิดเห็นที่ 457
 • แจ้งลบ
    This is some thing which i dont generally do, but what the hell i loved your post so i wish to say thank you. You have gotten a loyal reader.
    fefDulpdale [25/05/2012 - 18:13:34]
   
 • ความคิดเห็นที่ 188
 • แจ้งลบ
    อะไร ดอกไม้ ที่คุณชื่นชอบ ? สำหรับ แบบอย่าง ที่ผม ชอบมาก อย่างมหาศาล astromerii
    Utigginna [11/05/2012 - 07:44:09]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2
 • แจ้งลบ
    ไม่รุ้เรื่อง
    so da [03/12/2011 - 13:40:52]
   
  แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
  ชื่อ ของคุณ : *
  ความคิดเห็น : *
  ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
   ปฏิทินกิจกรรม
  « มกราคม 2560 »
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31
  ดูปฏิทินทั้งหมด