ประมวลภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

more
คู่มือมาตราฐานการปฏิบัติงาน
การจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร

คู่มือการให้บริการทำบัตรประจำตัวสื่อมวลชนในประเทศ แบบ Smart Card

more
คู่มือการใช้หอประชุม
FONTSIZE
2558 เปิดประตูสุ่ประชาคมอาเซียน
แผนการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint)

วันที่ 20 เม.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 29157 คน)
สำนักงาน ก.พ.
 
แผนการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint)
            ในแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ค.ศ. ๒๐๐๙ – ๒๐๑๕) มีจุดมุ่งหมายที่จะทำให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ร่วมกันในสังคมที่เอื้ออาทร ประชากรมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี ได้รับการพัฒนาในทุกด้าน และมีความมั่นคงทางสังคม
           สำนักงาน ก.พ. ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด้านการพัฒนามนุษย์ ในหัวข้อ A7 พัฒนาสมรรถภาพของระบบราชการ หรือ การสร้างศักยภาพของระบบราชการ (Building Civil Service Capability) และด้านสิทธิและความยุติธรรมทางสังคม ในหัวข้อ C3 การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (Promoting Corporate Social Responsibility – CSR) ซึ่ง สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการมาโดยตลอด
          การสร้างศักยภาพของระบบราชการ (A7) 
          สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์พร้อมแผนงานโครงการตาม แผนการดำเนินงานด้านกิจการพลเรือนอาเซียน ค.ศ.๒๐๑๐-๒๐๑๕ (ACCSM Work Plan ๒๐๑๐-๒๐๑๕) โดยส่งให้ฝ่ายเลขานุการอาเซียนเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมต่างๆ ที่สำนักงาน ก.พ.ได้ดำเนินการภายใต้แผนงานข้างต้น ได้แก่
         ๑. สำนักงาน ก.พ. ในฐานะ ASEAN Resource Centre on Leadership Development ได้พัฒนาแนว ทางการสร้างผู้นำในราชการพลเรือนของไทยทั้งในด้านการสรรหา การพัฒนา การเตรียมความพร้อม การแต่งตั้งและการส่งเสริมคุณธรรมของนักบริหารอย่างต่อเนื่องซึ่งได้ปรากฏในปัจจุบันในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
          ๒. สำนักงาน ก.พ. ได้จัดอบรมหลักสูตรต่างๆ อย่างต่อเนื่องสำหรับประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งในส่วนที่ สำนักงาน ก.พ. จัดขึ้นโดยตรงหรือในส่วนที่จัดให้ตามความต้องการของประเทศสมาชิก เช่น
              ๒.๑ หลักสูตร HR Management สำหรับ ข้าราชการจากประเทศกัมพูชา เป็นต้น    
              ๒.๒ สำนักงาน ก.พ. ได้จัดทำโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงาน ก.พ. กับประเทศสมาชิก อาเซียนระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕ รวมทั้งสิ้น ๑๙ โครงการ ประกอบด้วย
             กลุ่มที่ ๑ ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในราชการพลเรือน
             กลุ่มที่ ๒ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาภาวะผู้นำ
             กลุ่มที่ ๓ ด้านการส่งเสริมการบริหารทรัพยากรบุคคล มืออาชีพ กลุ่มที่ ๔ ด้านความร่วมมือแบบทวิภาคี
          ๓. สำนักงาน ก.พ. เป็นศูนย์กลางการรวบรวมบัญชีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรซึ่งเป็นเสมือนทรัพยากร บุคคล สำหรับการจัดฝึกอบรมและการสร้างศักยภาพของระบบราชการอย่างต่อเนื่อง
          ๔. สำนักงาน ก.พ. ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร "บทบาทหญิงชายเพื่อการพัฒนา” และ "หลักสูตรเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักบริหารระดับต้น ระดับกลางและระดับสูง” ทั้งนี้ทั้งสองหลักสูตรจะได้นำไปจัดฝึกอบรมให้กับข้าราชการของประเทศสมาชิกอาเซียนต่อไป
          ๕. สำนักงาน ก.พ. ได้จัดหลักสูตรการฝึกอบรมตามหลักสมรรถนะ เพื่อแบ่งปันและแลกเปลี่ยนระหว่างกัน ในระบบราชการของประเทศสมาชิกอาเซียนภายใต้ความช่วยเหลือของ ACCSM
         ๖. สำนักงาน ก.พ. ได้พยายามสร้างความสัมพันธ์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบางประเทศในอาเซียน เช่น เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากสิงคโปร์มาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (หลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่จะเป็นรองอธิบดี) ตลอดจนการจัดฝึกอบรมการบรรยายและการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยเชิญผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมโครงการดังกล่าวระหว่างปี ๒๕๕๓-๒๕๕๕ ภายใต้งบประมาณสนับสนุนจาก สพร.
          ๗. สำนักงาน ก.พ. ได้ผลักดันให้เกิดนโยบายและยุทธศาสตร์ในเรื่องต่างๆ ได้แก่
              ๗.๑. กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๔ ว่า การจัด ระเบียบข้าราชการพลเรือนต้องเป็นไปเพื่อผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าโดยให้ข้าราชการปฏิบัติราชการอย่างมีคุณภาพ คุณธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีและในมาตรา ๔๒ ว่า การบริหารทรัพยากรบุคคลต้องคำนึงถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพขององค์กรและลักษณะของงานโดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
             ๗.๒. กำหนดให้มียุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕
             ๗.๓. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕
             ๗.๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕
             ๗.๕. ส่งเสริมให้ทุกส่วนราชการกำหนดตัวชี้วัดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและมีระบบการให้ รางวัลจูงใจหน่วยงานที่เป็นตัวอย่างในเรื่องดังกล่าว
         ๘. สำนักงาน ก.พ. สร้างและส่งเสริมกลไกของบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้มี มาตรฐานด้านการบริการ (service standard) มีกระบวนการให้ข้อมูลย้อนกลับจากประชาชน (citizens feedback procedure) และระบบการให้คะแนนผลการปฏิบัติงานตามผลลัพธ์ โดยจัดให้มีตัวชี้วัดความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานต่างๆ ที่เป็นงานให้บริการและสำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดเป็นตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติงานระดับส่วนราชการด้วย โดยจะให้รางวัลตามผลการทำงานตามตัวชี้วัดด้วย
          ๙. ขยายบทบาทภาคประชาสังคมและกลุ่มประชาชนในการสร้างมโนสุจริตและธรรมาภิบาล โดยสำนักงาน ก.พ. ริเริ่มให้มีการรวมตัวของภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชนและองค์กรอิสระต่างๆ ในการร่วมกันรณรงค์และขับเคลื่อนมาตรการสร้าง ความโปร่งใสในราชการพลเรือนโดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนำการดำเนินการในเรื่องนี้
           การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (C3)
สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการศึกษาเรื่อง "แนวทางการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงานภาครัฐในภาพกว้างและในบริบทที่เชื่อมโยงกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ สำหรับเป็นแนวทางในการส่งเสริมการดำเนินงานตามหัวข้อ C3
          นอกจากนี้สำนักงาน ก.พ. ยังได้จัดทำประมวลจริยธรรมและจัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เพื่อคอยสอดส่องดูแลและเสริมสร้างจริยธรรมในองค์กร โดยดำเนินการจัดกิจกรรมด้านการกุศลและบริการสาธารณประโยชน์ อาทิ การถือศีล การทำบุญตามประเพณี การเลี้ยงอาหารแก่ทหารบาดเจ็บ การบริจาคสิ่งของให้แก่เด็กพิการซ้ำซ้อน การทาสีโรงเรียนในต่างจังหวัด เป็นต้น
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน คือ อะไรและมีเป้าหมายอย่างไร
แผนการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint)
ประเทศสมาชิกใหม่เข้าร่วมกับอาเซียนเมื่อใด
อาเซียนส่งเสริมและปกป้องสิทธิสตรีอย่างไร
อาเซียนมีสมาชิกกี่ประเทศ และมีประเทศใดบ้าง
สำนักงาน ก.พ. กับการเตรียมความพร้อมข้าราชการไทยสู่ประชาคมอาเซียน
อาเซียนทำงานร่วมกันกับสหประชาชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่
หลักการไม่แทรกแซงกิจการภายใน (Principle of Non-interference) คืออะไร
กรมประชาสัมพันธ์เปิดค่ายเยาวชนอาเซียน ตามโครงการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเรื่องประชาคมอาเซียน
พาณิชย์ปูพื้นฐานให้เอกชนภูธรปรับตัวแข่งขันตลาดอาเซียนในอนาคต (23/3/2011)
อธิบดีกรมอาเซียนประกาศผลการตัดสินการประกวดภาพวาดเนื่องในโอกาสการจัดงานวันอาเซียน ประจำปี ๒๕๕๖
สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ ร่วมงานเสวนา“ประชาคมอาเซียน: หนึ่งจุดหมาย หลายวัฒนธรรม เราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไร?” ในโอกาสครบรอบการก่อตั้งอาเซียน ๔๖ ปี
ไทย-อินโดฯ ร่วมจัดค่ายเยาวชนวัฒนธรรมอาเซียน วธ.เตรียมคัดเด็กไทยเข้าร่วม 5 คน เก่งด้านวัฒนธรรม นาฏศิลป์ ดนตรีไทย เข้าร่วม เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 30 ก.ย.นี้
กรมประชาสัมพันธ์สนับสนุนหน่วยงานของรัฐในการเผยแพร่ข่าวอาเซียนเพื่อเตรียมพร้อมเปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘
รายชื่อ Spirit of ASEAN
จำนวนคนอ่าน 29158 คน จำนวนคนโหวต 23 คน

  จำนวนคนโหวต 23 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
 
13%
  ให้ 2 คะแนน
 
4%
  ให้ 3 คะแนน
 
9%
  ให้ 4 คะแนน
 
9%
  ให้ 5 คะแนน
 
61%
 • ความคิดเห็นที่ 683
 • แจ้งลบ
     Amateur shemales
  http://asianshemales.replyme.pw/?post-jazmyne
  freeshemalemovies.com semales video free shemail movie shemals sex movie transexuals movies
    madelynke4 [28/02/2017 - 22:38:00]
   
 • ความคิดเห็นที่ 682
 • แจ้งลบ
    btiyktf

  http://www.cuadros-famosos.es/820-lacoste-polo-cocodrilo-grande.html
  http://www.lubpsico.es/superstar-blancas-hombre-561.html
  http://www.sanjuandelamata.es/211-nike-roshe-ld-1000-jacquard.html
  http://www.sedar2013.es/new-era-gorras-tigres-699.php
  http://www.grupoitealbacete.es/979-puma-roma-mujer-2017.html

  <a href=http://www.bristol.com.es/zapatillas-air-force-one-baratas-532.html>Zapatillas Air Force One Baratas</a>
  <a href=http://www.cdoviaplata.es/mbt-barabara-shoes-996.html>Mbt Barabara Shoes</a>
  <a href=http://www.sedar2013.es/gorra-yankees-negra-035.php>Gorra Yankees Negra</a>
  <a href=http://www.lubpsico.es/adidas-yeezy-boost-beige-055.html>Adidas Yeezy Boost Beige</a>
  <a href=http://www.denisemilani.es/111-nuevo-air-force-one.php>Nuevo Air Force One</a>
    CurtisMag [28/02/2017 - 22:30:02]
   
 • ความคิดเห็นที่ 681
 • แจ้งลบ
     Gay porn site
  http://yaoi.erolove.in/?page.devin
  gay chat site gay pride flags harvey levin gay single gay men joe mcelderry gay
    rubyoj4 [27/02/2017 - 17:32:38]
   
 • ความคิดเห็นที่ 680
 • แจ้งลบ
     Shemale anal sex
  http://shemales.blogporn.in/?blog-colleen
  shaemle video transexual sexy pics shmale shemails transsex
    bonniezy11 [26/02/2017 - 14:02:00]
   
 • ความคิดเห็นที่ 679
 • แจ้งลบ
     Emancipated porn galleries
  http://british.erolove.in/?pictures-renee
  best erotic thrillers erotic fairies free sex videos erotic hotel massage
    norack18 [26/02/2017 - 11:53:48]
   
 • ความคิดเห็นที่ 678
 • แจ้งลบ
     Enchanting self shots
  http://hentai.erolove.in/?tweet_nyah
  erotic mobile games erotic magazines erotic e books erotic ebooks free
    alexandrahe60 [21/02/2017 - 01:06:15]
   
 • ความคิดเห็นที่ 677
 • แจ้งลบ
     Vacant pictures
  http://asianmilf.xblog.in/?zoie
  tits free adult entertainment best erotic thrillers erotic death erotic dancer
    waltermw18 [12/02/2017 - 02:46:20]
   
 • ความคิดเห็นที่ 676
 • แจ้งลบ
     Erogenous pictures blog
  http://arablesbian.xblog.in/?pictures_faith
  cerita sex 2009 sea monkeys pictures iron man games sack rac girl
    patsyzq18 [09/02/2017 - 02:23:36]
   
 • ความคิดเห็นที่ 675
 • แจ้งลบ
    kzvgwrt

  http://www.simplisecurity.co.uk/puma-red-039.html
  http://www.mutantsoftware.co.uk/adidas-original-blue-trainers-428.php
  http://www.winchesterletting.co.uk/mens-nike-huarache-shoes-873.asp
  http://www.giantfang.co.uk/air-max-2015-white-and-red-644
  http://www.accomlink.co.uk/adidas-ultra-boost-triple-white-bottom-191

  <a href=http://www.cyberville.co.uk/778-new-balance-2000.htm>New Balance 2000</a>
  <a href=http://www.simplisecurity.co.uk/puma-running-shoes-black-208.html>Puma Running Shoes Black</a>
  <a href=http://www.attention-deficit-disorder.co.uk/nike-air-max-2016-print-running-shoes-664.html>Nike Air Max 2016 Print Running Shoes</a>
  <a href=http://www.mobiledeals4contractphones.co.uk/oakley-jawbreaker-release-date-172.html>Oakley Jawbreaker Release Date</a>
  <a href=http://www.aranjackson.co.uk/timberland-boots-sale-ebay-693.php>Timberland Boots Sale Ebay</a>
    ThomasGask [06/02/2017 - 16:06:30]
   
 • ความคิดเห็นที่ 674
 • แจ้งลบ
    urjsrii

  http://www.backpackersholidays.co.uk/775-nike-air-max-thea-ultra-premium.html
  http://www.usapokergame.co.uk/137-adidas-ultra-boost-sock.html
  http://www.bike-courier.co.uk/nike-free-run-flyknit-4.0-532.html
  http://www.poloshirtsonlineshop.co.uk/tommy-hilfiger-t-shirts-ladies-375
  http://www.cyberville.co.uk/849-new-balance-trainers-sports-direct.htm

  <a href=http://www.ukfinanceguide.co.uk/205-nike-air-max-1-red-white-blue.html>Nike Air Max 1 Red White Blue</a>
  <a href=http://www.usapokergame.co.uk/260-adidas-ultra-boost-uncaged-core-black-on-feet.html>Adidas Ultra Boost Uncaged Core Black On Feet</a>
  <a href=http://www.ukbriberyact2010.co.uk/nike-free-run-3.0-mens-169.html>Nike Free Run 3.0 Mens</a>
  <a href=http://www.giantfang.co.uk/nike-air-max-180-qs-772>Nike Air Max 180 Qs</a>
  <a href=http://www.giantfang.co.uk/air-huarache-utility-camo-268>Air Huarache Utility Camo</a>
    CurtisMag [06/02/2017 - 14:02:28]
   
 • ความคิดเห็นที่ 673
 • แจ้งลบ
     Gay porn from collective networks
  http://gayarab.erolove.in/?profile-tyrone
  gay chats gay thong gay strip club gay meeting places gay suicides
    bethco11 [03/02/2017 - 15:17:31]
   
 • ความคิดเห็นที่ 672
 • แจ้งลบ
    vcinrga

  http://www.les-amis-de-nicolas-sarkozy.fr/106-nike-sb-noir-et-grise.php
  http://www.ecoraid.fr/260-baskets-nike-free-run-3.php
  http://www.io-riciclo.it/302-nike-air-force-flyknit-low
  http://www.ecoraid.fr/897-nike-free-rn-distance-bleu.php
  http://www.modeprice.fr/916-longchamp-couleur.php

  <a href=http://www.bagage-de-bonnesante.fr/nike-roshe-run-femme-rouge>Nike Roshe Run Femme Rouge</a>
  <a href=http://www.clinicaviaemilia.it/nike-free-run-5.0-gialle-923>Nike Free Run 5.0 Gialle</a>
  <a href=http://www.animalcare.fr/adidas-stan-smith-rose-bebe-023.html>Adidas Stan Smith Rose Bebe</a>
  <a href=http://www.puntocomadv.it/574-nike-shox-nz-nere>Nike Shox Nz Nere</a>
  <a href=http://www.clinicaviaemilia.it/nike-free-3.0-v2-mens-435>Nike Free 3.0 V2 Mens</a>
    Richardcoks [02/02/2017 - 22:51:28]
   
 • ความคิดเห็นที่ 671
 • แจ้งลบ
    qbkyljq

  http://www.alpassocoitempi.it/208-ray-ban-occhiali-a-goccia-prezzi.htm
  http://www.modeprice.fr/634-longchamp-pliage-neo.php
  http://www.flight-ilfilm.it/timberland-uomo-scarpe-da-barca.html
  http://www.retedipli.it/224-sneakers-saucony-uomo.html
  http://www.lldlm.fr/452-asics-jaune-kill-bill.html

  <a href=http://www.io-riciclo.it/935-air-force-gold>Air Force Gold</a>
  <a href=http://www.biotoxen.it/260-berretto-buffalo-bills.php>Berretto Buffalo Bills</a>
  <a href=http://www.meranergruppe.it/puma-nere-e-bianche-rihanna-057.html>Puma Nere E Bianche Rihanna</a>
  <a href=http://www.succesfou.fr/casquette-chicago-bulls-grise-561.html>Casquette Chicago Bulls Grise</a>
  <a href=http://www.puntocomadv.it/683-nike-shox-nero-argento>Nike Shox Nero Argento</a>
    Thomaspefe [02/02/2017 - 16:36:05]
   
 • ความคิดเห็นที่ 670
 • แจ้งลบ
     Shemale photos
  http://shemales.blogporn.in/?personal-kathy
  young shemal pic free she mal shemeal videos shemaler transexaul sex
    karinayh4 [02/02/2017 - 10:13:36]
   
 • ความคิดเห็นที่ 669
 • แจ้งลบ
     My new pron blog
  http://download.sexblog.pw/?private.jacquelyn
  video gratis de sexo duro pretten sex readers digest india my hot ass neighbour 4 download
    meganmx60 [01/02/2017 - 09:39:25]
   
 • ความคิดเห็นที่ 668
 • แจ้งลบ
    svbrtxw

  http://www.microquadcopter.fr/converse-blanche-basse-port่Œ…es-homme-119
  http://www.casevacanzesottoalduomo.it/nike-air-max-90-premium-334.php
  http://www.les-amis-de-nicolas-sarkozy.fr/733-nike-stefan-janoski-beige-rouge.php
  http://www.microquadcopter.fr/converse-haute-jean-100
  http://www.lowcostjet.fr/147-nmd-adidas-chukka.html

  <a href=http://www.giovanni17.it/nike-roshe-one-print-premium-983.htm>Nike Roshe One Print Premium</a>
  <a href=http://www.animalcare.fr/stan-smith-adidas-rose-gold-112.html>Stan Smith Adidas Rose Gold</a>
  <a href=http://www.semioticamente.it/nike-janoski-air-max>Nike Janoski Air Max</a>
  <a href=http://www.clinicaviaemilia.it/nike-free-run-3.0-273>Nike Free Run 3.0</a>
  <a href=http://www.escargot-de-monceau.fr/reebok-sneakers-femme-565.php>Reebok Sneakers Femme</a>
    Eugenenen [31/01/2017 - 18:55:25]
   
 • ความคิดเห็นที่ 667
 • แจ้งลบ
     Sexy self shots
  http://playboy.net.erolove.in/?private soldier_olivia
  pon vidoes erotic romance erotic mp4 erotic dictionary
    donavk69 [31/01/2017 - 18:30:53]
   
 • ความคิดเห็นที่ 666
 • แจ้งลบ
     Pron blog neighbourhood
  http://asses.sexblog.pw/?addison
  erotic view literature erotic erotic tarot erotic adventures best erotic thriller
    marisavh11 [31/01/2017 - 03:46:41]
   
 • ความคิดเห็นที่ 665
 • แจ้งลบ
    atnghnu

  http://www.comite-jumelage-vigneux-sur-seine.fr/820-chaussures-saucony-xodus-3.0.html
  http://www.flight-ilfilm.it/timberland-prezzo-yahoo.html
  http://www.tissages-de-gravigny.fr/air-max-thea-grise-clair.html
  http://www.io-riciclo.it/823-nike-air-force-1-lv8-vt-red
  http://www.deco-at.fr/692-cortez-nike-kaki-femme

  <a href=http://www.amadeus-voyance.fr/393-puma-suede-femme-noir-porte.html>Puma Suede Femme Noir Porte</a>
  <a href=http://www.retedipli.it/428-saucony-scarpe-roma.html>Saucony Scarpe Roma</a>
  <a href=http://www.succesfou.fr/casquette-nba-cleveland-441.html>Casquette Nba Cleveland</a>
  <a href=http://www.wildvisions.it/jordan-4-og-2016>Jordan 4 Og 2016</a>
  <a href=http://www.hotelcentrevalleebleue.fr/401-basket-new-balance-574-femme-bleu-marine.html>Basket New Balance 574 Femme Bleu Marine</a>
    CurtisMag [28/01/2017 - 09:57:06]
   
 • ความคิดเห็นที่ 664
 • แจ้งลบ
     Pornographic blog pictures from internet
  http://arab.adultnet.in/?destini
  erotic tattoo erotic masseuse erotic card ebook erotic erotic hindi
    waynexu4 [28/01/2017 - 00:58:48]
   
 • ความคิดเห็นที่ 663
 • แจ้งลบ
     Pron blog locality
  http://arab.sexblog.pw/?maia
  korean erotic movies erotic figurines erotic definition free sex pornography for free
    margaretth1 [26/01/2017 - 10:04:13]
   
 • ความคิดเห็นที่ 662
 • แจ้งลบ
     Uncontrolled shemale porn
  http://shemaledating.sexblog.pw/?private-nyla
  shemails free shemaile sex shemalevideos.com tranies.com freeshemale movie
    christianwo4 [25/01/2017 - 16:56:19]
   
 • ความคิดเห็นที่ 661
 • แจ้งลบ
     Shemale photos
  http://shemales.blogporn.in/?profile.wendy
  tranys.com freeshemale vids sex video shemal shemalle pornos chemale
    lilyjq16 [24/01/2017 - 06:36:41]
   
 • ความคิดเห็นที่ 660
 • แจ้งลบ
     Latin shemales
  http://dickgirl.replyme.pw/?post-meagan
  transexual chat labyboy pics shemaile sex videos shemaler freeshemale.cum
    tylerku11 [24/01/2017 - 04:31:18]
   
 • ความคิดเห็นที่ 659
 • แจ้งลบ
     Fresh gay site
  http://gay.adultgalls.com/?profile.stone
  gay gay games online gay chat room gavin rossdale gay gay yiff
    kevinux60 [23/01/2017 - 17:12:00]
   
 • ความคิดเห็นที่ 658
 • แจ้งลบ
     Shemales from collective networks
  http://shemales.blogporn.in/?page-angeline
  transexuals movies shamle sex movies semales video transexal video ebony tgirl movies
    martayv11 [22/01/2017 - 12:35:31]
   
 • ความคิดเห็นที่ 657
 • แจ้งลบ
     Lewd ladyboys
  http://shemales.blogporn.in/?private-tierra
  shemals free sex transsex freeshemale.cum young transexual pics shemaie videos
    letitiaxr18 [22/01/2017 - 02:06:59]
   
 • ความคิดเห็นที่ 656
 • แจ้งลบ
    bgziwzp

  http://www.kiosk-am-lechfall.de/697-nike-huarache-auf-raten.html
  http://www.asadistribuzione.it/adidas-la-trainer-textile-scarpe-blu-047.html
  http://www.rockstarschool.es/115-adidas-stan-smith-rojas.php
  http://www.wj-tag.de/superstar-white-959.php
  http://www.asadistribuzione.it/adidas-original-2016-999.html

  <a href=http://www.womenambassadors.it/air-max-verde-neon-029.php>Air Max Verde Neon</a>
  <a href=http://www.giochidipolizia.it/stan-smith-bianche-leopardate-828.html>Stan Smith Bianche Leopardate</a>
  <a href=http://www.sabrinaglas.de/nike-air-max-gelb-pink-397.html>Nike Air Max Gelb Pink</a>
  <a href=http://www.trioboomerang.nl/nike-huarache-zwart-rood-778.htm>Nike Huarache Zwart Rood</a>
  <a href=http://www.institut-lili.fr/769-nike-femme-blanche-pas-cher.htm>Nike Femme Blanche Pas Cher</a>
    CurtisMag [20/01/2017 - 20:25:07]
   
 • ความคิดเห็นที่ 655
 • แจ้งลบ
    delete my topic, admins, plz
    higgillito [02/06/2012 - 10:43:00]
   
 • ความคิดเห็นที่ 652
 • แจ้งลบ
    kasbajuki foruntaly that is really a good idea more savii
    Neittyatope [02/06/2012 - 09:20:14]
   
 • ความคิดเห็นที่ 544
 • แจ้งลบ
    Gifted day! I am the first on your site. Improve me to stop smoking.
    Bioloelof [29/05/2012 - 11:30:46]
   
 • ความคิดเห็นที่ 522
 • แจ้งลบ
    &#3649;&#3621;&#3632;&#3626;&#3606;&#3634;&#3609;&#3607;&#3637;&#3656;&#3607;&#3637;&#3656; &#3651;&#3588;&#3619; &#3592;&#3632;&#3626;&#3633;&#3656;&#3591;&#3595;&#3639;&#3657;&#3629; &#3651;&#3609;&#3594;&#3656;&#3623;&#3591;&#3620;&#3604;&#3641;&#3619;&#3657;&#3629;&#3609; &#3609;&#3637;&#3657;&#3651;&#3609; &#3591;&#3634;&#3609;&#3648;&#3607;&#3624;&#3585;&#3634;&#3621; &#3585;&#3634;&#3619;&#3592;&#3633;&#3604;&#3626;&#3619;&#3619; &#3586;&#3657;&#3629;&#3617;&#3641;&#3621;&#3586;&#3629;&#3591;&#3588;&#3640;&#3603;
    Gareexuapanda [28/05/2012 - 06:19:00]
   
 • ความคิดเห็นที่ 471
 • แจ้งลบ
    Fantastic post and definitly worthy of my thank you comment.:)
    fefDulpdale [26/05/2012 - 08:12:19]
   
 • ความคิดเห็นที่ 457
 • แจ้งลบ
    This is some thing which i dont generally do, but what the hell i loved your post so i wish to say thank you. You have gotten a loyal reader.
    fefDulpdale [25/05/2012 - 18:13:34]
   
 • ความคิดเห็นที่ 188
 • แจ้งลบ
    &#3629;&#3632;&#3652;&#3619; &#3604;&#3629;&#3585;&#3652;&#3617;&#3657; &#3607;&#3637;&#3656;&#3588;&#3640;&#3603;&#3594;&#3639;&#3656;&#3609;&#3594;&#3629;&#3610; ? &#3626;&#3635;&#3627;&#3619;&#3633;&#3610; &#3649;&#3610;&#3610;&#3629;&#3618;&#3656;&#3634;&#3591; &#3607;&#3637;&#3656;&#3612;&#3617; &#3594;&#3629;&#3610;&#3617;&#3634;&#3585; &#3629;&#3618;&#3656;&#3634;&#3591;&#3617;&#3627;&#3634;&#3624;&#3634;&#3621; astromerii
    Utigginna [11/05/2012 - 07:44:09]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2
 • แจ้งลบ
    ไม่รุ้เรื่อง
    so da [03/12/2011 - 13:40:52]
   
  แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
  ชื่อ ของคุณ : *
  ความคิดเห็น : *
  ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
   ปฏิทินกิจกรรม
  « กุมภาพันธ์ 2560 »
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28
  ดูปฏิทินทั้งหมด