»أذءاإہز¾¶èزآ½ص¾أذثرµ¶ى

more
¤ظèء×حءزµأز°ز¹،زأ»¯ش؛رµش§ز¹
،زأ¨ر´،ش¨،أأءت×èحءاإھ¹تر­¨أ

¤ظèء×ح،زأمثé؛أش،زأ·س؛رµأ»أذ¨سµرات×èحءاإھ¹م¹»أذà·ب ل؛؛ Smart Card

more
¤ظèء×ح،زأمھéثح»أذھطء
FONTSIZE
2558 à»ش´»أذµظتطè»أذھز¤ءحزà«صآ¹
¸§حزà«صآ¹لإذتر­إر،ة³ى¢ح§حزà«صآ¹ءص¤ازءثءزآحآèز§نأ

ار¹·صè 11 ءص.¤. 2554 (¨س¹ا¹¤¹حèز¹ 988 ¤¹)
،أءحزà«صآ¹ ،أذ·أا§،زأµèز§»أذà·ب
 
¸§حزà«صآ¹لإذتر­إر،ة³ى¢ح§حزà«صآ¹ءص¤ازءثءزآحآèز§نأ
¸§حزà«صآ¹¤×حتش觷صèلت´§¶ض§¤ازءءر蹤§ تر¹µشہز¾ ¤ازءà»ç¹àح،ہز¾ لإذ¾إارµش¢ح§حزà«صآ¹ لإذà»ç¹·صèءز¢ح§تص 4 تص·صè»أز،¯حآظè؛¹¸§«ضè§نءèءصà¾صآ§لµè¨ذأا؛أاء¨ز،تص¢ح§¸§»أذà·بتءزھش،حزà«صآ¹·رé§ثء´ لµèتص¹éسà§ش¹ آر§ثءزآ¶ض§ تر¹µشہز¾لإذàت¶صآأہز¾ تصل´§¤×ح¤ازء،إéزثز­لإذ،زأءص¾إارµش تص¢زا¤×ح¤ازء؛أشتط·¸شىلإذتصàثإ×ح§ثءزآ¶ض§¤ازءà¨أش­أطè§àأ×ح§ تش觷صè»أز،¯حآظè،إز§¸§حزà«صآ¹¤×حتر­إر،ة³ى¢ح§حزà«صآ¹ ن´éل،è أا§¢éزاتصàثإ×ح§ 10 µé¹ à»ç¹µرال·¹¢ح§»أذà·بتءزھش،·رé§ 10 »أذà·ب·صèأèاء،èحµرé§حزà«صآ¹à¤آاز´½ر¹ناéاèز »أذà·بم¹ہظءشہز¤àحàھصآµذار¹حح،à©صآ§مµé·رé§ 10 »أذà·ب¹صéتزءزأ¶حآظèأèاء،ر¹حآèز§ءصءشµأہز¾لإذ¤ازءà»ç¹¹éسث¹ضè§م¨à´صآا،ر¹ ¢³ذ·صèا§،إء·صèحآظèأح؛أا§¢éزا¹رé¹لت´§¶ض§¤ازءà»ç¹àح،ہز¾ ¤ازءà»ç¹ث¹ضè§à´صآالإذ¤ازءتءز¹©ر¹·ى¢ح§حزà«صآ¹
¢èزا/؛·¤ازءآح´¹شآء ¢èزا/؛·¤ازء·صè¤ذل¹¹âثاµتظ§تط´ ¢èزا/؛·¤ازءإèزتط´
»أذھز¤ءتر§¤ءلإذار²¹¸أأءحزà«صآ¹ ¤×ح حذنألإذءصà»éزثءزآحآèز§نأ
ل¼¹،زأ¨ر´µر駻أذھز¤ءتر§¤ءلإذار²¹¸أأءحزà«صآ¹ (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint)
»أذà·بتءزھش،مثءèà¢éزأèاء،ر؛حزà«صآ¹àء×èحم´
حزà«صآ¹تè§àتأشءلإذ»،»éح§تش·¸شتµأصحآèز§نأ
حزà«صآ¹ءصتءزھش،،صè»أذà·ب لإذءص»أذà·بم´؛éز§
تس¹ر،§ز¹ ،.¾. ،ر؛،زأàµأصآء¤ازء¾أéحء¢éزأزھ،زأن·آتظè»أذھز¤ءحزà«صآ¹
حزà«صآ¹·س§ز¹أèاء،ر¹،ر؛تث»أذھزھزµشلإذث¹èاآ§ز¹·صèà،صèآا¢éح§ثأ×حنءè
ثإر،،زأنءèل·أ،ل«§،ش¨،زأہزآم¹ (Principle of Non-interference) ¤×ححذنأ
،أء»أذھزترء¾ر¹¸ىà»ش´¤èزآàآزاھ¹حزà«صآ¹ µزءâ¤أ§،زأ»أذھزترء¾ر¹¸ىتأéز§¤ازءà¢éزم¨àأ×èح§»أذھز¤ءحزà«صآ¹
¾ز³شھآى»ظ¾×é¹°ز¹مثéàح،ھ¹ہظ¸أ»أر؛µرال¢è§¢ر¹µإز´حزà«صآ¹م¹ح¹ز¤µ (23/3/2011)
ح¸ش؛´ص،أءحزà«صآ¹»أذ،زب¼إ،زأµر´تش¹،زأ»أذ،ا´ہز¾از´à¹×èح§م¹âح،زت،زأ¨ر´§ز¹ار¹حزà«صآ¹ »أذ¨س»ص ٍُُِ
تس¹ر،¾ر²¹ز،زأ»أذھزترء¾ر¹¸ى أèاء§ز¹àتا¹ز“»أذھز¤ءحزà«صآ¹: ث¹ض觨ط´ثءزآ ثإزآار²¹¸أأء àأز¨ذحآظèأèاء،ر¹ن´éحآèز§نأ?” م¹âح،زت¤أ؛أح؛،زأ،èحµرé§حزà«صآ¹ ôِ »ص
ن·آ-حش¹â´د أèاء¨ر´¤èزآàآزاھ¹ار²¹¸أأءحزà«صآ¹ ا¸.àµأصآء¤ر´à´ç،ن·آà¢éزأèاء 5 ¤¹ à،觴éز¹ار²¹¸أأء ¹ز¯بشإ»ى ´¹µأصن·آ à¢éزأèاء à»ش´أر؛تءر¤أ¨¹¶ض§ار¹·صè 30 ،.آ.¹صé
،أء»أذھزترء¾ر¹¸ىت¹ر؛ت¹ط¹ث¹èاآ§ز¹¢ح§أر°م¹،زأà¼آل¾أè¢èزاحزà«صآ¹à¾×èحàµأصآء¾أéحءà»ش´»أذµظتظè»أذھز¤ءحزà«صآ¹م¹»ص ٍُُّ
أزآھ×èح Spirit of ASEAN
¨س¹ا¹¤¹حèز¹ 989 ¤¹ ¨س¹ا¹¤¹âثاµ 420 ¤¹

  ¨س¹ا¹¤¹âثاµ 420 ¤¹
âثاµ¤ذل¹¹مثé¢èزا/؛·¤ازء¹صé
1 2 3 4 5

  أذ´ر؛ 

  مثé 1 ¤ذل¹¹
 
17%
  مثé 2 ¤ذل¹¹
 
6%
  مثé 3 ¤ذل¹¹
 
10%
  مثé 4 ¤ذل¹¹
 
9%
  مثé 5 ¤ذل¹¹
 
58%
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 267
 • ل¨é§إ؛
    http://buyfluoxetine.info/ - Buy Fluoxetine http://buyamoxil.us.com/ - buy amoxil http://allopurinol3.us/ - where to buy allopurinol
    asvix00bilz [15/09/2016 - 17:30:19]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 266
 • ل¨é§إ؛
    http://freepaydayloans.loan/ - free payday loans http://workfromhometravelagent.top/ - work from home travel agent http://freenudecams.webcam/ - free nude cams http://howtomakemoney.top/ - work from home with at&t http://fastcashadvancepaydayloans.top/ - fast cash advance payday loans http://freesexwebcam.webcam/ - porn webcam http://workfromhomerealjobs.top/ - work from home real jobs
    asvixbyg7kh [08/09/2016 - 12:48:48]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 265
 • ل¨é§إ؛
    ´صءز،
    àءآى [03/10/2014 - 10:43:35]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 264
 • ل¨é§إ؛
    Once your expenditures are larger that what you are earning, you happen to be more prone to have debts. Hardship Home Loan Modifications - Modify Your Mortgage Loan most times, you are able to get loans within a day as well as processing happens outside regular business hours, which is friday evenings and weekends. Once you might have mastered all of the above steps, it is going to be in a position to continue to produce which you residual income as you continue to generate another money tree. Exactly where do you want to flip to if you are trapped which has a healthcare unexpected emergency or one thing that requires swift hard cash movement <a href="http://www.my1paydayloans.co.uk/">fast payday loan</a> all that you should carry out is simply look for aid from a professional to know the actual eligibility guidelines and also process specifications. The personal lease car financing option features a much more flexible version and it can be hire purchase. This post sheds light on the outcomes and drawbacks of minor pay day loans in with a neutral fashion http://www.my1paydayloans.co.uk/ there are nursing loans available even for anyone pursuing a masters or doctoral degree.
    Flotapolla [14/02/2013 - 14:03:56]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 263
 • ل¨é§إ؛
    àثصéآءض§حèذ
    1230 [07/02/2013 - 10:17:34]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 262
 • ل¨é§إ؛
    ààءè§â¤أµàثصéآàإآ ترت¨ر­أرآ؛رتت»
    à·¾ [07/02/2013 - 10:11:02]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 261
 • ل¨é§إ؛
    .........................
    . [15/01/2013 - 10:40:19]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 260
 • ل¨é§إ؛
    مثé¤ازءأظéتا´آا´´´´´´´´´´´...........

    ¾شء¾ى [05/11/2012 - 18:36:17]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 259
 • ل¨é§إ؛
    ¢ح؛¤ط³ءا،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،¤èز
    phare [01/11/2012 - 20:13:17]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 258
 • ل¨é§إ؛
    ¤ازءأظé·ر駹رé¹àإآ¹èذ¤èذ
    ،أذµèزآ [20/10/2012 - 17:31:02]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 257
 • ل¨é§إ؛
    ،éح´ص·صèن´éأظéاèزحزàا×ح¹ثءزآ¶ض§حذنأ
    ¹èزأر،حèر [24/09/2012 - 17:32:18]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 256
 • ل¨é§إ؛
    ¨ذتح؛ءزثزحèز¹ààإéاأظçéàأ×èح§ نھèن´é ءصتزأذءز،ءزآ ،´[Like] ¤أر؛ Lo/3
    l3OoM [15/09/2012 - 21:09:49]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 255
 • ل¨é§إ؛
    ¨ذتح؛ءزثزحèز¹ààإéاأظçéàأ×èح§ نھèن´é ءصتزأذءز،ءزآ ،´[Like] ¤أر؛ Lo/3
    حزàھصآ¹ [15/09/2012 - 21:07:51]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 254
 • ل¨é§إ؛
    اéزاااااااااا
    àت×ح [03/09/2012 - 16:37:31]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 253
 • ل¨é§إ؛
    ¾èحµزآن§ترتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتصث؟´،´ث،´ث´ونس
    àأ×èح§¢ح§،ظ [29/08/2012 - 15:48:24]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 252
 • ل¨é§إ؛
    ترت ؟شا¾èحءض§تش
    555+ [29/08/2012 - 15:13:46]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 251
 • ل¨é§إ؛
    àاç؛¹صéءصناé·سنأààإéا¾ا،ءض§ءزà¢صآ¹نأàثصéآو،ر¹àà؛؛¹صé¹ض،اèز´ص¹ر،ثأحتر´ھزµشن·آàءµµزمثéءض§حآظèààإéاءض§ءصتش´نأءزاèزàà؛؛¹صéنحé¾ا،نءèأر،ھزµشنحé¾ا،à¹أ¤ط³µèحھزµنحéàإاà¹×èéحثزà¢زحح،¨ذ´صءض§ن»اèزà¢زن´éن§µح¹ھزµشààآèà¾أزذءص¤¹àà؛؛¾ا،ءض§·èز¹تءà´ç¨¾أذà¨éزحآظèثا·èز¹·أ§¾ر²¹ز»أذà·بءز¨¹ن´é¢¹ز´¹صéààإéا¶éز¾ا،ءض§نءèھèاآ،ر¹ààإéام¤أ¨ذتز¹µèحنحé¾ا،â¾تµىààµèàأ×èح§àثصéآ
    ¤¹ [27/08/2012 - 17:41:34]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 250
 • ل¨é§إ؛
    حصثèز
    ثءزءرé§à¾é [24/08/2012 - 17:07:35]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 249
 • ل¨é§إ؛
    ¨ذن´éأظéلإذà،觤èذ
    ث­ش§ [16/08/2012 - 14:58:47]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 248
 • ل¨é§إ؛
    ´صءز،و
    ححآ [16/08/2012 - 14:28:04]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 247
 • ل¨é§إ؛
    ´صءز،و
    ححآ [16/08/2012 - 14:28:03]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 246
 • ل¨é§إ؛
    ثز¸§آز،
    أر¹ [16/08/2012 - 10:25:41]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 245
 • ل¨é§إ؛
    ءز´شنءè،إرا
    ´شا [14/08/2012 - 09:07:39]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 244
 • ل¨é§إ؛
    نءè؛ح،لإèا
    ¾ش·ارت ¨ظ§،إز§ [14/08/2012 - 09:02:54]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 243
 • ل¨é§إ؛
    ·رèاµرéاء´ص¹ذ
    حزأىءâ¤أزھ [14/08/2012 - 08:59:55]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 242
 • ل¨é§إ؛
    ،ç´ص¹ذ
    âھ¤ [14/08/2012 - 08:57:10]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 241
 • ل¨é§إ؛
    ¤ازءأظé ل¹é¹ و
    ء¹رتاص [28/07/2012 - 11:12:48]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 240
 • ل¨é§إ؛
    آح´àآصèآءءز،
    إط§ھز [25/07/2012 - 09:00:04]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 239
 • ل¨é§إ؛
    ´صءز،·صè·سمثé¾ا،àأزءص¤ازءأظéà،صèآا،ر؛»أذھز¤ءحزà«صآ¹¤èذ ث¹ظàأصآ¹أظé،ر؛تر§¤ءبض،ةزن´éأظéأا§¢éزا10أا§ثءزآ¶ض§حذنألإذ¸§¢ح§حزà«صآ¹لإذتر­­زإر،ة³ى¢ح§»أذھز¤ءحزà«صآ¹¤èذ ¢ح؛¤ط³¤ر؟ووووووووو ¨أéزووووووووووووووو
    ءزآ´ى [22/07/2012 - 19:49:10]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 238
 • ل¨é§إ؛
    ·سنءتر§¤ءن·آàءè§àھشéآ ¨ر§ اذ ´èز،ر¹àثء×èح¹ثءز
    اصء [20/07/2012 - 10:58:18]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 237
 • ل¨é§إ؛
    à،صآ´حص،ز؟شا ،ذ حص©ر¹
  ءز،ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
    ؛صء à؟أش¹ [18/07/2012 - 12:55:21]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 236
 • ل¨é§إ؛
    آز،¨ر§àإآحèذ
    à؟أش¹ [18/07/2012 - 12:50:36]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 235
 • ل¨é§إ؛
    آز،¨ر§
    تز [18/07/2012 - 12:48:58]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 234
 • ل¨é§إ؛
    âت´¨ذ¨ص؛ن´é55555à´ç،¢صéàث§ز
  µح؛،إر؛´éاآ¹ذ¤èذ
    ¹éح§à¾ھأà´ç،»ز§تط´ [09/07/2012 - 13:42:24]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 233
 • ل¨é§إ؛
    µح¹¹صéâ¤أµàث§زحآèز،ءص¤¹أظé55555
  إéحàإè¹...ààµèâت´اèز§ءز´ظم¨؛éز§¹ذ¤èذ
  أر،¤¹à»ش´à¹çµ¤èذ
    à¾ھأ¤ر؟ [09/07/2012 - 13:38:55]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 232
 • ل¨é§إ؛
    320
    144 [03/07/2012 - 08:51:29]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 231
 • ل¨é§إ؛
    مثé¤ازءأظéءز،àإآ¤èذ
    à¾إ§ [03/07/2012 - 08:28:19]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 230
 • ل¨é§إ؛
    ح×شحش×شèéàèéà،ث´
    حر­ھإص [03/07/2012 - 08:27:16]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 229
 • ل¨é§إ؛
    ،ç´ص¤ذ
    ءزآ [25/06/2012 - 19:08:46]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 228
 • ل¨é§إ؛
    ¤اآنأنءèàحز
    o [21/06/2012 - 09:05:43]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 227
 • ل¨é§إ؛
    ´ص¤أر؛
    àà؛ç¤ [21/06/2012 - 09:03:56]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 226
 • ل¨é§إ؛
    ھح؛ءزàإآحèذ µح؛¶ظ،·ط،»أذà´ç¹
  ھح؛ 3¤س ھح؛ ءز، حèذ
    ح´شبأ [20/06/2012 - 20:33:44]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 225
 • ل¨é§إ؛
    ¤اآءز،
  ¨ز،àثآش¹«س´ح§
    ¹ؤà؛بأى ؛أأà·زا§ةى [19/06/2012 - 09:55:35]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 224
 • ل¨é§إ؛
    ´ص¤ذè
    رصطصطص [19/06/2012 - 09:48:57]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 223
 • ل¨é§إ؛
    à،è§
    ¹، [19/06/2012 - 09:46:31]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 222
 • ل¨é§إ؛
    §§اذ àاç؛·ط،حآèز§ھح؛ءصلµèلت´§¤ازء¤ش´àثç¹
    ، [18/06/2012 - 18:44:53]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 221
 • ل¨é§إ؛
    à¹×éحثز´صءز،àإآ¤أر؛
    à [18/06/2012 - 18:40:35]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 220
 • ل¨é§إ؛
    555+
    ، [18/06/2012 - 18:35:59]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 219
 • ل¨é§إ؛
    à¹×èحثز¹éحآà،ش¹ن»·سأزآ§ز¹نءèن´é
    لح¹ [05/06/2012 - 18:15:29]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 218
 • ل¨é§إ؛
    أظéتض،´صم¨·صè»أذà·بن·آà»ç¹حص،»أذà·بث¹ض觷صèن´éحآظèم¹،إطèءحزà«صآ¹ à¾أزذاèز·ط،»أذà·بھèاآàثإ×ح،ر¹ہزآم¹حزà«صآ¹لإذ»أذà·بµèز§و
    ¹éس [05/06/2012 - 14:06:38]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 217
 • ل¨é§إ؛
    à»ç¹à¹×éحثز·صè´صءز،¤أر؛
    ¾§ب¸أ àà،éا¼إض، [31/05/2012 - 18:39:42]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 216
 • ل¨é§إ؛
    ´ص¤èذ
    000 [27/05/2012 - 21:03:52]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 215
 • ل¨é§إ؛
    25
    321 [24/05/2012 - 11:15:14]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 214
 • ل¨é§إ؛
    ¹يزث¹éزحآèز§ءض§¨ذءزSF،ر؛،أظثأحترت
  حص؛ط­ ؛ر،»ëح§
    ¶ض§حص»êح، [18/05/2012 - 13:34:44]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 213
 • ل¨é§إ؛
    µط´ووووووووووون»ھèoJن»
  ؛طu »ëOJ
    حصµط´ن»ھèح§ن» [18/05/2012 - 13:32:32]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 212
 • ل¨é§إ؛
    ´ث،àث،à´
    ´،àà [18/05/2012 - 13:30:37]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 211
 • ل¨é§إ؛
    ·شوووووووووووووو
    وووو [18/05/2012 - 13:29:56]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 210
 • ل¨é§إ؛
    1-1،ذ،أظ»èزاثذ
  ..........................................
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  ..
  .
  .

  .
  .
  .
  ..

  .
  .

  ..
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  ..
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  ..
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  ..
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  ..
  .
  .
  .
  .
  .

  .
  .
  .
  .  sfحذحصàإç،à،é حص»éحء
    »êح، [18/05/2012 - 13:26:48]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 209
 • ل¨é§إ؛
    ¾èحءض§µزآ
    555555 [18/05/2012 - 13:21:02]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 208
 • ل¨é§إ؛
    Ti=_·ش _xeoثأ×ح_ثآ´ _.l._ o0o_
  ·سنألء¹·شآزآثآ´·سنأھر،àاéزثأح
  ؛¹àµصآ§àµصآ§نءèثر،ثأح¤èذ *--* ¨ز،¼طéث­ش§
    تءز¤ء،زأ¨شëا [18/05/2012 - 13:20:09]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 207
 • ل¨é§إ؛
    ...
    .. [18/05/2012 - 13:15:29]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 206
 • ل¨é§إ؛
    وووووووو
  àإç،،أووووووو
    àإç،وووووو،أ [18/05/2012 - 13:14:54]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 205
 • ل¨é§إ؛
    ...
    .. [18/05/2012 - 13:12:27]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 204
 • ل¨é§إ؛
    ؛ر،ن،è·شà¹زàأ×èح§¢ح§،ط
    ثار´´ص [18/05/2012 - 13:12:09]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 203
 • ل¨é§إ؛
    لءèءض§¹ءمث­èثأح حص»êح،µطé´
    حص؛ط­ [18/05/2012 - 13:10:01]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 202
 • ل¨é§إ؛
    ءض§أظéن´éن§اèز،ظثحآàإç،¨ز،مثءèàاéآ لت´
    مثءè [18/05/2012 - 13:08:28]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 201
 • ل¨é§إ؛
    ...
    .. [18/05/2012 - 13:07:25]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 200
 • ل¨é§إ؛
    حصثحآàإç،
    »êح، [18/05/2012 - 13:06:18]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 199
 • ل¨é§إ؛
    حص»êح،µطé´حص؛ط­؛ر،أطè§
    مثءè [18/05/2012 - 13:05:41]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 198
 • ل¨é§إ؛
    حص؛ط­؛ر،ترت»ëح§ حآèز»ز،´صحصµطê´
    ¨ز،µرéء [18/05/2012 - 13:03:43]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 197
 • ل¨é§إ؛
    ترت·ش ن¢è¾èحءط§لµ، ثصلءèءط§أذà؛ش´ اذحصàإé،à،é´éاآ ؛ر،،أ´éاآ
    »êح، [18/05/2012 - 13:03:30]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 196
 • ل¨é§إ؛
    ترت·ش¾èحءط§ترè§مثéءصà¢ز¢éز§à´صآاثأح ترت·ش·ش·ش·ش·ش··ش··شش·ش·ش··ش·ش·ش·ش·شش··ش·ش·ش·ش·ش·ش·ش·ش·ش·
    »êح، [18/05/2012 - 13:01:06]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 195
 • ل¨é§إ؛
    ؛ر،·ش
    حظë [18/05/2012 - 12:59:49]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 194
 • ل¨é§إ؛
    حص´شةأطè§555
    ترتحظë،ز، [18/05/2012 - 12:58:34]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 193
 • ل¨é§إ؛
    حصمثءèثراإéز¹
    »êح، [18/05/2012 - 12:56:35]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 192
 • ل¨é§إ؛
    ثءèح§´ش¨
    لء¹ [18/05/2012 - 12:56:28]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 191
 • ل¨é§إ؛
    ثءèح§´ش¨
    لء¹ [18/05/2012 - 12:56:28]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 190
 • ل¨é§إ؛
    1-1نثءترت
    ¾ا،،ز، [18/05/2012 - 12:56:26]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 189
 • ل¨é§إ؛
    حصàإç،à،éم¤أà¢صآ¹¾èحءض§µزآ
    »êح، [18/05/2012 - 12:54:21]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 188
 • ل¨é§إ؛
    ؛ر،¢حء،إر؛.»أذà·بءض§ن» ´شتأطè§
    ؛ر،¢حء [18/05/2012 - 12:54:16]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 187
 • ل¨é§إ؛
    حص؛ط­؛ر،»ëح§ن»ثز¾صè´éزن»نحéµطê´
    ¾صè´éز¹ذ»çح، [18/05/2012 - 12:52:53]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 186
 • ل¨é§إ؛
    ؛ر،،أ
    »êح، [18/05/2012 - 12:52:52]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 185
 • ل¨é§إ؛
    ن،èآزآà¹ز؛ر، ´شةحصأطè§
    لء¹ [18/05/2012 - 12:51:15]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 184
 • ل¨é§إ؛
    حصàإé،+++++++++++
    »êح، [18/05/2012 - 12:50:12]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 183
 • ل¨é§إ؛
    حص»éح55+
    ¤¹ [18/05/2012 - 12:49:03]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 182
 • ل¨é§إ؛
    أر،¹éح§ءزآ ء.3 ح¹ط؛زإثإèءتر،5555+++
    حزأى? [18/05/2012 - 12:48:04]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 181
 • ل¨é§إ؛
    لءè،ظھ×èحثآ´¾èح،ظھ×èح ·ش ¤ر؛ 55++++
    ؛ر،·ش [18/05/2012 - 12:46:53]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 180
 • ل¨é§إ؛
    ·ش·ش·ش·ش·ش·ش·ش·ش·ش·ش·ش·ش·ش·ش·ش·ش·ش·ش·ش·ش·ش·ش·ش·ش·ش·ش·ش·ش·ش·ش·ش·ش·ش·ش·ش·ش·ش·ش·
    »êح، [18/05/2012 - 12:46:37]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 179
 • ل¨é§إ؛
    نءèمھè¼ء¼ءنءèن´éà¢صآ¹

    لء¹ [18/05/2012 - 12:46:20]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 178
 • ل¨é§إ؛
    حصàإç،5555+++
    maungman [18/05/2012 - 12:44:45]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 177
 • ل¨é§إ؛
    أر،¹éح§ءزآ ء.3 ح¹ط؛زإثإèءتر،
    maungman [18/05/2012 - 12:41:22]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 176
 • ل¨é§إ؛
    »éحء»éحء»éحء»éحء»éحء»éحء
    لء¹ [18/05/2012 - 12:38:54]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 175
 • ل¨é§إ؛
    à،إصآ´___حص »إز¤èذ ¹èز´èز¹àاèحأى
    ¨.أ. ¤èذ [21/03/2012 - 13:35:32]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 174
 • ل¨é§إ؛
    ´صءز،
    ©زآµذار¹ [14/03/2012 - 09:56:59]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 173
 • ل¨é§إ؛
    ¢حمثéحزàھصآ¹ءص¤ازءتزءر¤¤صلإذà»ç¹ث¹ضè§à´صآا....µإح´ن»
    أر،حزàھصآ¹ [09/03/2012 - 20:57:46]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 172
 • ل¨é§إ؛
    fbgbgdhbeiyrggrurrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
    dgdghghrueghudfirguidg [27/02/2012 - 13:30:23]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 171
 • ل¨é§إ؛
    ءر¹à»ç¹حآè5ز§نأ
    âء [27/02/2012 - 13:27:22]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 170
 • ل¨é§إ؛
    نءèأظéàأ×èح§àإآ
    حشê¹·ى [27/02/2012 - 13:24:53]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 169
 • ل¨é§إ؛
    ´صم¨ ·صè ءص حز àھصآ¹
    tong ra [27/02/2012 - 09:35:10]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 168
 • ل¨é§إ؛
    µح؛نءè¤éحآµأ§¤س¶زء
    ´¹؛ [21/02/2012 - 19:54:15]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 167
 • ل¨é§إ؛
    حص¤ازآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
    ءزآ2¹èزأر،حèذ [17/02/2012 - 11:56:34]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 166
 • ل¨é§إ؛
    ¤¹ءزàإà«صآ
    ¾شء [17/02/2012 - 11:51:57]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 165
 • ل¨é§إ؛
    ¤¹ءزàإà«صآ
    ¾شء [17/02/2012 - 11:51:55]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 164
 • ل¨é§إ؛
    ¤¹àاصآ´¹زء3
    ¾شء¹èزأر، [17/02/2012 - 11:48:08]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 163
 • ل¨é§إ؛
    ¤اآترتووووووووووووولءèءض§µزآ
    ¾ر¹ [17/02/2012 - 10:06:16]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 162
 • ل¨é§إ؛
    ´ص
    تءءزب ¾أءءز، [14/02/2012 - 14:20:35]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 161
 • ل¨é§إ؛
    àثءç¹ءز،
    أé، [12/02/2012 - 10:38:44]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 160
 • ل¨é§إ؛
    ¢ح؛¤ط³ءز،وووووووووووووووو¤èذ
    »أشء [06/02/2012 - 21:48:11]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 159
 • ل¨é§إ؛
    حآز،أظé¨ر§اèزحزà«صآ¹ءص،صè»أذà·ب
    ¨ëز [06/02/2012 - 13:20:19]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 158
 • ل¨é§إ؛
    ¤اآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
    ¤اآآآآآآآآآآآآآآآآ [05/02/2012 - 20:39:51]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 157
 • ل¨é§إ؛
    آçز،وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
    ·صء [05/02/2012 - 19:56:50]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 156
 • ل¨é§إ؛
    ´صءز،وووون´é¤ااءأظé
    ،éح§ [02/02/2012 - 14:47:09]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 155
 • ل¨é§إ؛
    â¤µأآزاàإآ¤ازءثءزآ
    à¤âأذ [31/01/2012 - 20:26:59]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 154
 • ل¨é§إ؛
    ¤ط³·س§ز¹´صءز،

    »صàµحأى [31/01/2012 - 14:01:52]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 153
 • ل¨é§إ؛
    شزتèشéà´شاتà´شا،´أéش،زت×شم،àéشز×ش èéàا´تزش´àéا¹ذéاش×اش´àشا§شش×ش×تè××è§آéé´آ´¹´é¹أذآà¹àز·àزéتززà´تاàé؛éرذé×زتà·ش´éش§ح،´ش،تآزث¹¾àز´تàéà×زèéت¹شèذéاتحاز،´àز´´àزèشàزéàèزàتéèززت¹أزت·ز·تزز×زتاتلزت´زح´زéàززشèà×éا×زèتéà×اà·×¹àé×éàا§×زز×èé·آèé·èé·ات§تéèéè´é´اè ´é،و
    تزإص [30/01/2012 - 13:49:38]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 152
 • ل¨é§إ؛
    ¤أح؛¤ط³
    kit [26/01/2012 - 15:27:50]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 151
 • ل¨é§إ؛
    ¤اآ
    تش§ھرآ [26/01/2012 - 13:23:51]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 150
 • ل¨é§إ؛
    ´صءز،
    ¹طھ [23/01/2012 - 11:15:10]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 149
 • ل¨é§إ؛
    ´صءز،
    ¹طھ [23/01/2012 - 11:15:09]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 148
 • ل¨é§إ؛
    ´صءز،
    ¹طھ [23/01/2012 - 11:15:09]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 147
 • ل¨é§إ؛
    ´صءز،
    ¹طھ [23/01/2012 - 11:15:08]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 146
 • ل¨é§إ؛
    ´صءز،
    ¹طھ [23/01/2012 - 11:15:08]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 145
 • ل¨é§إ؛
    ´صءز،
    ¹طھ [23/01/2012 - 11:15:07]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 144
 • ل¨é§إ؛
    ´صءز،
    ¹طھ [23/01/2012 - 11:15:07]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 143
 • ل¨é§إ؛
    ´صءز،
    ¹طھ [23/01/2012 - 11:15:06]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 142
 • ل¨é§إ؛
    ´صءز،
    ¹طھ [23/01/2012 - 11:15:06]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 141
 • ل¨é§إ؛
    ´صءز،
    ¹طھ [23/01/2012 - 11:15:05]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 140
 • ل¨é§إ؛
    ´صءز،
    ¹طھ [23/01/2012 - 11:15:05]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 139
 • ل¨é§إ؛
    ´صءز،
    ¹طھ [23/01/2012 - 11:15:04]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 138
 • ل¨é§إ؛
    ´صءز،
    ¹طھ [23/01/2012 - 11:15:04]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 137
 • ل¨é§إ؛
    ´صءز،
    ¹طھ [23/01/2012 - 11:15:03]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 136
 • ل¨é§إ؛
    ´صءز،
    ¹طھ [23/01/2012 - 11:15:03]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 135
 • ل¨é§إ؛
    ´صءز،
    ¹طھ [23/01/2012 - 11:15:01]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 134
 • ل¨é§إ؛
    آزا آزا آزا آزاءز،àإآà؛×èحآèحث¹èحآ¹ذ
    ؛ح،اèزنءè؛ح، [23/01/2012 - 09:57:05]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 133
 • ل¨é§إ؛
    ¤ازءثءزآآزاءز،ووووووووووووووووووووووووووووووووووو
    ححéأéحµزء... [23/01/2012 - 09:50:42]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 132
 • ل¨é§إ؛
    ،´é،ذ¹ص ت´½
    ¹صàأµآé [18/01/2012 - 09:17:21]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 131
 • ل¨é§إ؛
    ´ص
    ´´´´´´´´´´´ [17/01/2012 - 13:54:53]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 130
 • ل¨é§إ؛
    à»ç¹ààثإè§مثé¤ازءأظé´صءز،وووو
    ¾شء¾ى [12/01/2012 - 20:33:31]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 129
 • ل¨é§إ؛
    ¢ح؛¤ط³·صèمثé¤ازءأظé¹ذ¤أر؛
    حرéء [11/01/2012 - 16:16:56]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 128
 • ل¨é§إ؛
    تط´وحذ حشحشحشحشووووووووووووووووووو
    حشحشحش [09/01/2012 - 13:33:50]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 127
 • ل¨é§إ؛
    ´è،´è´è´،è´،è´è´،
    ´é¾è´ر [07/01/2012 - 12:06:01]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 126
 • ل¨é§إ؛
    ´صءز،ووووووووووووو555+
    5+ [06/01/2012 - 10:36:29]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 125
 • ل¨é§إ؛
    ¨ذ؛éزلإéاµظ*-*ھèاآ،ر¹àح§-**-*-**-**-*-*-*-*-*-5555+555
    ´ز´éز [06/01/2012 - 10:33:15]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 124
 • ل¨é§إ؛
    ھزاâإ،ءزھèاآلإéا
    ¨ص¨صé [06/01/2012 - 10:31:25]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 123
 • ل¨é§إ؛
    لءé§â¤µأâ§è555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
    ¤¹ [06/01/2012 - 10:29:32]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 122
 • ل¨é§إ؛
    لءé§â¤µأ´ص555555555555555555555555555555555555555555+++++555
    DOG [06/01/2012 - 10:27:51]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 121
 • ل¨é§إ؛
    à
    ´èà [05/01/2012 - 10:49:25]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 120
 • ل¨é§إ؛
    ´صءز،àإآ¹¤ذ
    àحآ [05/01/2012 - 10:11:49]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 119
 • ل¨é§إ؛
    55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555+
    thtni [04/01/2012 - 10:33:11]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 118
 • ل¨é§إ؛
    ترµأىحز¹ص؛ حشحشحشحشحشحشحشحشحشحشحشحشحشحشحشحشحشححشحشحشحشحشحشحشحشحشحشحشحشحشحشححشحشحشحشحشحشحشحشحشحشحشحشحشحشحشحشحشحشحشحش ثإè¹àإè¹¹ذحآèز§â،¸أ
    ¤¹´ص [04/01/2012 - 10:18:21]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 117
 • ل¨é§إ؛
    ترµأىحز¹ص؛ حشحشحشحشحشحشحشحشحشحشحشحشحشحشحشحشحشححشحشحشحشحشحشحشحشحشحشحشحشحشحشححشحشحشحشحشحشحشحشحشحشحشحشحشحشحشحشحشحشحشحش ثإè¹àإè¹¹ذحآèز§â،¸أ
    ¤¹´ص [04/01/2012 - 10:18:21]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 116
 • ل¨é§إ؛
    àتز
    ،رت [04/01/2012 - 10:05:09]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 115
 • ل¨é§إ؛
    àہز،ز،،ز،،ز،
    yokoi [04/01/2012 - 09:56:33]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 114
 • ل¨é§إ؛
    ´زàأذ
    ¤¹ثإèح [04/01/2012 - 09:54:41]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 113
 • ل¨é§إ؛
    àہز
    pbo [04/01/2012 - 09:53:44]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 112
 • ل¨é§إ؛
    yhigjkipo[ifhkigh]
    topbk [04/01/2012 - 09:52:33]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 111
 • ل¨é§إ؛
    ¨ط،
    àہز [04/01/2012 - 09:51:45]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 110
 • ل¨é§إ؛
    ¢éحءظإ¹éحآن»¹ش´ث¹ضè§
    ن¢èµطë¹ [03/01/2012 - 11:23:47]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 109
 • ل¨é§إ؛
    ¢ح؛¤ط³¤èذ
    ؛ص؛ص [29/12/2011 - 10:21:43]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 108
 • ل¨é§إ؛
    ´ص¤èذààµè¢éحءظإ¹éحآن»»èذ¤ذà¾شèءث¹èحآ´ش¹éحآà،شé¹
    àحءءشµز [25/12/2011 - 20:17:46]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 107
 • ل¨é§إ؛
    ¢éحءظإ¤èح¹¢éز§´ر¤èذààµè¢éحءظإآر§نءè¤èحآإذàحصآ´à·èزنثأè¤اأàتأشءà¾شèءàµشءث¹èحآ¹ذ¤ذ
    ·أزآ [25/12/2011 - 20:15:42]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 106
 • ل¨é§إ؛
    ءصءز،
    ¹ر¹ [22/12/2011 - 14:28:01]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 105
 • ل¨é§إ؛
    à´àحéà྾سہ¾¾¾¾
    14347 [20/12/2011 - 13:06:55]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 104
 • ل¨é§إ؛
    ترأأ¹أèذ´ذàà
    18107 [20/12/2011 - 13:06:11]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 103
 • ل¨é§إ؛
    أظéءتز،¢ضé¹
    ،ر»µر¹ [18/12/2011 - 18:30:05]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 102
 • ل¨é§إ؛
    تط´آح´حèذ ¤ش´ن´éن§
    fern [17/12/2011 - 12:50:23]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 101
 • ل¨é§إ؛
    حذنأ،éحنءèأطنءèà¢éزم¨ ï‰
    -Rm-wave [15/12/2011 - 13:13:52]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 100
 • ل¨é§إ؛
    حشحشحشحشحشحشحشحشحش
    ؛ط­»ظ´ [15/12/2011 - 13:06:30]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 99
 • ل¨é§إ؛
    ×èèèèèèèèèèèèèèèèèèزززززززززززززززز¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹تتتتتتتتتتتتتتتتتتتااااااااااااااااااااذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذطططططططططططططططططططططط¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
    صرأص [14/12/2011 - 17:06:09]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 98
 • ل¨é§إ؛
    ´صءز،àإآ¤أر؛ ¨ذن´éأظéàأ×èح§à،صèآا،ر؛تر­إر،ة³ىحزà«صآ¹
    تطأ،ؤة³ى [13/12/2011 - 17:50:40]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 97
 • ل¨é§إ؛
    à»ç¹لثإè§نثé¢éحءظإ·صè´ص
    àح [09/12/2011 - 10:23:42]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 96
 • ل¨é§إ؛
    ھح؛
    حزأص؟ [03/12/2011 - 18:00:09]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 95
 • ل¨é§إ؛
    ¤اآ نءèأظéàأ×èح§
    ل»é§ [01/12/2011 - 17:31:13]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 94
 • ل¨é§إ؛
    ·ط،¤¹م¹ 10 »أذà·بتءزھش،µéح§ءصتèا¹أèاء
  م¹،زأ¾ر²¹زحزà«صéآ¹
    حش¹·أصآى [30/11/2011 - 17:04:46]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 93
 • ل¨é§إ؛
    ¼ءحآز،à»ç¹¹زآ، حآز،ن»حزà«صآ¹
    ¹·صاصأھرآ [30/11/2011 - 14:08:10]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 92
 • ل¨é§إ؛
    à¨ë§اèذووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ¹ر؛¶×ح
    1 [30/11/2011 - 13:55:16]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 91
 • ل¨é§إ؛
    م¤ألµè§؟èذ
    لءا [30/11/2011 - 13:50:20]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 90
 • ل¨é§إ؛
    تا´آا´àإآ
    à¨ء [30/11/2011 - 13:48:34]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 89
 • ل¨é§إ؛
    حآز،à»ç¹¹زآ،
    ہظ [30/11/2011 - 13:47:11]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 88
 • ل¨é§إ؛
    ،ç´ص¹ذ¤èذ لµè¢éحءظإءر¹¹éحآن»ث¹èحآ
    »صâ»é [29/11/2011 - 16:52:56]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 87
 • ل¨é§إ؛
    â´¨ش¹
    1 [28/11/2011 - 17:06:30]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 86
 • ل¨é§إ؛
    ¢ح؛¤ط³ءز،تسثأر؛à¹×éحثز¤أر؛
    حأأ¶¾إ [27/11/2011 - 20:03:41]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 85
 • ل¨é§إ؛
    م¤أà»ç¹¤¹حح،ل؛؛ ¸§حزà«صآ¹¤أر؛
    ¹أش¹·أى [23/11/2011 - 19:30:32]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 84
 • ل¨é§إ؛
    dfdgdg
    teen [23/11/2011 - 15:11:12]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 83
 • ل¨é§إ؛
    ءèزآءص¢éحءظإ·صèµéح§،زأàإآ
    YuNi555 [23/11/2011 - 14:00:52]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 82
 • ل¨é§إ؛
    5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555+
    à؛صآأى [23/11/2011 - 14:00:04]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 81
 • ل¨é§إ؛
    حآز،أظéاèز؛ا،3ءصµراآèحاèزحآèز§نأ¤èذ
    ،ءإ [20/11/2011 - 21:26:37]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 80
 • ل¨é§إ؛
    ¢éحءظإآر§نءè´صà·èز·صè¤أاحèذ¤èذ نءè¤èحآأظéàأ×èح§تر،à·èزنثأèàإآحèذ¤èذ ¤أاàتأشءثرآءز،،اèز¹صéنءèأطçàأ×èح§àإآ
    ­ز³شبز [20/11/2011 - 12:30:25]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 79
 • ل¨é§إ؛
    نءèàثç¹ءص¢éحءظإ·صèàأزµح§،زأàإآحèذ¤èذ
    ­ز³شبز [20/11/2011 - 12:28:06]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 78
 • ل¨é§إ؛
    ´صءز،،،،،،،،،،،،،،
    à¹»¨ظ¹ [14/11/2011 - 14:23:22]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 77
 • ل¨é§إ؛
    ·سنثءنءءص¸§ھزµش¤èذ
    àྵ [14/11/2011 - 11:44:09]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 76
 • ل¨é§إ؛
    ¤اأ·سمثéإذàحصآ´حèح¹،اèز¹صé
    حëحء [08/11/2011 - 16:49:08]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 75
 • ل¨é§إ؛
    ´ص¤èذ
    حëحء [08/11/2011 - 16:46:55]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 74
 • ل¨é§إ؛
     ¾ض觷أز؛¢ح؛¤ط³¤èذ ووووووووووووووو
  »إز [23/05/2011 - 19:28:
    ؛آ [07/11/2011 - 09:10:14]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 73
 • ل¨é§إ؛
     ´صءز،·سمثéأظàأ×èح§¹صéءز،¢ضé¹ءز،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
    ح [07/11/2011 - 09:07:47]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 72
 • ل¨é§إ؛
    ´صءز،àإéآآآآآآآآآآآآآآآ
    شbow [05/11/2011 - 11:07:36]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 71
 • ل¨é§إ؛
    نءèءص¤ازءثءزآ¢ح§¸§ھزµش·صèµéح§،زأ
    ل¹¹ [31/10/2011 - 11:19:37]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 70
 • ل¨é§إ؛
    ن´é¤ازءثءزآ´صن´éàأصآ¹أظé
    à¾إ§ [31/10/2011 - 10:41:44]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 69
 • ل¨é§إ؛
    ¤اأءص¢éح¢éحءظإءز،،اèز¹صé
    à´ç،àھصآ§§زآ [31/10/2011 - 08:39:16]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 68
 • ل¨é§إ؛
    ¤اأثز¢éحءظإمثéءز،،اèزث¹صé
    ءزآ [31/10/2011 - 08:36:02]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 67
 • ل¨é§إ؛
    ´صءز،¤èذلµè¤اأثزتر،§ش´
    ءزآ [31/10/2011 - 08:32:36]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 66
 • ل¨é§إ؛
    ¢حمثéحآظèن»¹ز¹وووووà¾أزذاèزءر¹ءص»أذâآھ¹ىءز،و
    à´ç،،أط§à·¾ [31/10/2011 - 06:26:14]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 65
 • ل¨é§إ؛
    â´èà«ç§àإآ¤س¹éحآ«ش؛ثزآâ´èà«ç§
    â´ء [28/10/2011 - 11:22:48]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 64
 • ل¨é§إ؛
    à«é§ نءèàثç¹ءص¤س·صèµéح§،زأàإآ â´è
    àا؟ [28/10/2011 - 11:20:14]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 63
 • ل¨é§إ؛
    à»ç¹à¹×éحثز·صè´صءز،م¨¤ازء¹éحآلµèà¢éزم¨§èزآ¤èذ
    حطéء [18/10/2011 - 12:15:38]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 62
 • ل¨é§إ؛
    ¤اآ
    ¤¹ [05/10/2011 - 13:15:48]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 61
 • ل¨é§إ؛
    ¾حءص،زأ؛éز¹à،صèآا،ر؛حزà«صآ¹،éحàأشèءà¢éز¨رآ
    ءزآ´ى [04/10/2011 - 21:17:12]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 60
 • ل¨é§إ؛
    ¤اآددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
    ½تت [04/10/2011 - 15:15:53]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 59
 • ل¨é§إ؛
    ·سمثé¤رآ؛ز§¤¹©إز´ءز»éز§
    ¤¹¹èزأر، [02/10/2011 - 15:40:25]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 58
 • ل¨é§إ؛
    ترت¤اآمث­¢ءز،
    حذنأ [01/10/2011 - 15:48:55]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 57
 • ل¨é§إ؛
    18/04/2011-18.48
    ،زأر¹µى [26/09/2011 - 14:48:49]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 56
 • ل¨é§إ؛
    ´صءز،àإéآ
    ؛ص [26/09/2011 - 12:37:56]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 55
 • ل¨é§إ؛
    ¢éحءظإ¹éحآن»
    حظ´ [24/09/2011 - 17:43:26]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 54
 • ل¨é§إ؛
    àثç¹´éاآءز،وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووون»إزآµز
    ààأء´ز ءزàإآى [21/09/2011 - 12:35:42]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 53
 • ل¨é§إ؛
    أ¹أآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآاتéà´،نث»إزأéز
    ¾شء [19/09/2011 - 10:55:41]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 52
 • ل¨é§إ؛
    ¹èزت¹¨زآآآآآآآآآآآآ·صèتظé´¤éز.............
    mini [15/09/2011 - 20:10:44]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 51
 • ل¨é§إ؛
    ´صم¨ءز،وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
    ث¹ح¹ [14/09/2011 - 20:31:54]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 50
 • ل¨é§إ؛
    ´صءز،ءز،àإآ
    à [14/09/2011 - 20:28:54]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 49
 • ل¨é§إ؛
    ¹أأ
    ´صأأ [13/09/2011 - 19:31:07]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 48
 • ل¨é§إ؛
    ´ص
    ل¹¹ [07/09/2011 - 16:29:26]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 47
 • ل¨é§إ؛
     1.´ص¤ذà´ç،¨ذن´éأطاèز»أذà·بحزàھصآ¹ààإذ¸§حزàھصآ¹à»§حآèز§نأ¤ذ
  2.حآز،مثéءص¢éحءظإàآحذ،اèز¹صè¤ذ¶éزà¾شèءن´éحص،،ç´ص¹ذ¤èذ
  3.¤اأءص¢éحءظإà¹×éحثزمثéءز،،اèزà¾×èحà¾شèءتزأذ
    ¾أشéء [06/09/2011 - 23:38:35]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 46
 • ل¨é§إ؛
    ´صءز،
    ¾أشéء [06/09/2011 - 23:36:30]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 45
 • ل¨é§إ؛
    حآز،مثéءص¢éحءظإàآحذ،اèز¹صè¤ذ¶éزà¾شèءن´éحص،،ç´ص¹ذ¤èذ
    ¹éح§؟éز¤ذ [05/09/2011 - 22:24:26]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 44
 • ل¨é§إ؛
    ¼ءثز¸§حزà«صآ¹¼ء·سأزآ§ز¹
    ہز¹طà´ھ [05/09/2011 - 15:30:55]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 43
 • ل¨é§إ؛
    µéح§ءص¤ازءثءزآ¢ح§ا§،إءلإذأا§¢éزا
    ح¹ز [02/09/2011 - 12:06:52]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 42
 • ل¨é§إ؛
    تط´آح´àإآ
    اش¹ [02/09/2011 - 11:41:01]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 41
 • ل¨é§إ؛
    ´صءز،àإآ¤ذ
    »éح¹ [02/09/2011 - 11:30:11]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 40
 • ل¨é§إ؛
    ´صءز،¨¹حآز،«صè
    »ص¹ [02/09/2011 - 11:28:05]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 39
 • ل¨é§إ؛
    ¤اأءص¢éحءظإمثéàآحذ،اèز¹صé
    إإش´ز [31/08/2011 - 21:35:49]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 38
 • ل¨é§إ؛
    نءèأظé
    à๹ [29/08/2011 - 10:28:30]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 37
 • ل¨é§إ؛
    à¢صآ¹آز،
    ¹ز [25/08/2011 - 13:55:35]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 36
 • ل¨é§إ؛
    àحح ،زأ·صèمثéàأزءزàأصآ¹أظéàأ×èح§¢ح§حزà«صآ¹،ç´ص،ر؛¾ا،ث¹ظàح§¤èذ
    maleey [24/08/2011 - 14:10:00]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 35
 • ل¨é§إ؛
    ·سمثéà،ش´،زأà´ش¹·ز§àتأصنءèµéح§¢حاص«èز à،ش´،زألإ،à»إصèآ¹àأصآ¹أظé´éز¹µèز§و ¼¹ض،،سإر§أذ؛؛à¤أ×ح¢èزآàھ×èحءâآ§à»ç¹تش觷صè´ص àأزµéح§àµأصآء¾أéحءâ´آ੾زذہزةزحر§،ؤةمثéà·èز·ر¹
    ¸¹ز ³ ار§ل،éا [22/08/2011 - 10:54:05]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 34
 • ل¨é§إ؛
    ´ص¹ذ
    à،بأش¹·أى [18/08/2011 - 14:47:04]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 33
 • ل¨é§إ؛
    àحح ·سن´éأظéàأ×èح§¢ح§حزà«صآ¹ءز،¢ضé¹´éاآ¹èذ¤èذ
    »أذہرت¹ر¹·ى [17/08/2011 - 14:46:02]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 32
 • ل¨é§إ؛
    ءص¤ازءأظéم¹´éز¹حزà«صآ¹
    ¹ر¹·ى [17/08/2011 - 14:41:29]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 31
 • ل¨é§إ؛
    تط´آح´ءز،ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
    ھ×èحنءè؛ح، [16/08/2011 - 13:49:10]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 30
 • ل¨é§إ؛
    ¹èز¨ذءصتر­إر،´éاآ
    أر،¾شھ [16/08/2011 - 13:47:13]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 29
 • ل¨é§إ؛
    ´ص¨ر§
    àحàحé [16/08/2011 - 13:43:36]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 28
 • ل¨é§إ؛
    ´ص
    à´، [15/08/2011 - 16:16:31]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 27
 • ل¨é§إ؛
    ·سمثàأزà¢éزم¨ءز،
    ¹طè¹ [12/08/2011 - 17:03:45]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 26
 • ل¨é§إ؛
    ´ص·سمثéأطè§
    ¹طè¹ [12/08/2011 - 17:01:54]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 25
 • ل¨é§إ؛
    نءèàث繨ذ´صàإآ
    05877845 [09/08/2011 - 19:24:02]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 24
 • ل¨é§إ؛
    ¢ح؛¤ط³ءز،
    شébenz [09/08/2011 - 19:16:45]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 23
 • ل¨é§إ؛
    ¢ح؛¤ط³·صèمثé¢éحءظإàأ×èح§حزàھصآ¹
    ¤¹أر،حزàھصآ¹ [07/08/2011 - 17:52:55]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 22
 • ل¨é§إ؛
    ؟ث،´àéèزت»لحش×·ء
    00220020 [04/08/2011 - 16:05:09]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 21
 • ل¨é§إ؛
    bbeebeesk8
     hjnootnoot [04/08/2011 - 16:04:08]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 20
 • ل¨é§إ؛
    
    اصأذà·¾ ءظإم¨ [02/08/2011 - 12:24:46]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 19
 • ل¨é§إ؛
    èص¹أ¹تأزء·×تء¹زء
    ·×زèزèزèز [01/08/2011 - 18:41:09]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 18
 • ل¨é§إ؛
    ´صءر،¤ذخèزوووووووووووووووو
    ¹أ، [31/07/2011 - 10:37:39]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 17
 • ل¨é§إ؛
    ل،حà¹
    ¾ذرصأ¹ [29/07/2011 - 16:16:42]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 16
 • ل¨é§إ؛
    ´صءز،وون´é¤ازءأظéووووووووووووووووووووووووووووووو
    poppy [29/07/2011 - 16:15:51]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 15
 • ل¨é§إ؛
    ´صءز،ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
    × [29/07/2011 - 16:13:09]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 14
 • ل¨é§إ؛
    ´ص
    ،رإآ،أ [27/07/2011 - 21:12:28]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 13
 • ل¨é§إ؛
    ¾ح´صثز¢éحءظإحآظè¤رê؛
    àح، [25/07/2011 - 18:56:19]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 12
 • ل¨é§إ؛
    àآé·س،زأ؛éز¹àتأç¨لإéا
    ¢صé´×éح [24/07/2011 - 21:06:13]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 11
 • ل¨é§إ؛
    ¾ض觷أز؛¢ح؛¤ط³¤èذ
    123 [20/07/2011 - 12:02:21]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 10
 • ل¨é§إ؛
    ¢حمثéحآظèن»¹ز¹وووووà¾أزذاèزءر¹ءص»أذâآھ¹ىءز،و
    اأش¹·أ [15/07/2011 - 19:50:59]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 9
 • ل¨é§إ؛
    ،´??????
    لح [14/07/2011 - 19:57:54]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 8
 • ل¨é§إ؛
    ¢ح؛¤ظ¹
    ´àحز»ل [13/07/2011 - 18:54:41]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 7
 • ل¨é§إ؛
    ¹èز¨ذءص¤سحص،ھر،àآحذث¹èحآ¹ذ
    ءص¤أز [11/07/2011 - 14:57:20]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 6
 • ل¨é§إ؛
    ´ص¤ذà´ç،¨ذن´éأطاèز»أذà·بحزàھصآ¹ààإذ¸§حزàھصآ¹à»§حآèز§نأ¤ذ
    ءصµز [11/07/2011 - 14:55:52]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 5
 • ل¨é§إ؛
    ¤اأءص¢éحءظإà¹×éحثزمثéءز،،اèزà¾×èحà¾شèءتزأذ
    ¹éس¾أش، [06/07/2011 - 18:01:05]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 4
 • ل¨é§إ؛
    ¤اأءص¢éحءظإمثéءز،،اèز¹صé¹èذ¤èذ
    »زإىء [04/07/2011 - 11:46:13]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 3
 • ل¨é§إ؛
    ¾ض觷أز؛¢ح؛¤ط³¤èذ
    »إز [23/05/2011 - 19:28:02]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 2
 • ل¨é§إ؛
    ´صءز،·سمثéأظàأ×èح§¹صéءز،¢ضé¹
    ؟éز [19/04/2011 - 13:35:45]
   
 • ¤ازء¤ش´àثç¹·صè 1
 • ل¨é§إ؛
    à
    àà [18/03/2011 - 18:48:43]
   
  لت´§¤ازء¤ش´àثç¹à¾شèءàµشء
  ھ×èح ¢ح§¤ط³ : *
  ¤ازء¤ش´àثç¹ : *
  ¢³ذ¹صéءص¼ظé Online حآظè
  ¨س¹ا¹¼ظéàآصèآءھءàاç؛ن«µى
   »¯ش·ش¹،ش¨،أأء
  « ¸ر¹از¤ء 2559 »
  حز. ¨. ح. ¾. ¾ؤ. ب. ت.
       1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31
  ´ظ»¯ش·ش¹·رé§ثء´