ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2558 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
แบบฟอร์มการประเมินสมรรถนะหลักของข้าราชการ ในระบบ PMS รูปแบบใหม่
แบบฟอร์ม วิเคราะห์ภาระงานและอัตรากำลัง 2/3
แบบฟอร์ม การวิเคราะห์กระบวนงาน 2/2
แบบฟอร์มข้าราชการดีเด่น ปี ๕๗
แบบฟอร์ม ขอสำเนาบัตรลูกจ้างประจำ
แบบฟอร์ม ขอสำเนาประวัติเบิกค่าเช่าบ้าน
แบบฟอร์ม ขอรับต้นฉบับ ก.พ.7 ฉบับจริง
แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (จ่ายตรงรักษาพยาบาล)
ใบสมัครทุนพัฒนาข้าราชการ ปี 2557
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว กรมประชาสัมพันธ์/แบบประเมินพฤติกรรมในการปฎิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว กรมประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์ม ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
แบบฟอร์ม ใบสมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
แบบฟอร์ม สัญญาจ้างพนักงานราชการ กรมประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์ม ใบลาอุปสมบท
แบบฟอร์ม ใบลาพักผ่อน
แบบฟอร์ม ใบลาพิธีฮัจย์
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
แบบฟอร์มขอโอนเข้ารับราชการ สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ (สำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ)
แบบฟอร์มหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
แบบฟอร์มหนังสือขอบรรจุกลับเข้ารับราชการ
แบบฟอร์มใบลาไปต่างประเทศ
แบบขอโอนเข้ารับราชการสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ (สำหรับข้าราชการต่างประเภท)
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
แบบฟอร์มการขอสำเนา ก.พ. 7
สัญญาค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน
คำขอมีบัตรประจำตัว (ข้าราชการบำนาญ)
คำขอมีบัตรประจำตัว (ข้าราชการ)
แบบใบขอยกเลิกวันลา
หนังสือเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน
แบบฟอร์มการมอบอำนาจกรณีไม่สามารถมารับเครื่องราชฯได้ด้วยตนเอง
แบบฟอร์มการชดใช้ราคาแทนเครื่องราชฯ
แบบฟอร์มการส่งคืนเครื่องราชฯ
แบบฟอร์มการขอเพิ่มวุฒิการศึกษา
แบบฟอร์มการขอพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ
แบบฟอร์มการขอพระราชทานเพลิงศพ
แบบฟอร์มการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล การสมรส เปลี่ยนคำนำหน้านามฯ
หนังสือขอลาออกจากราชการของลูกจ้างชั่วคราว
หนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
แบบฟอร์มการขอใบรับรองเงินเดือน
ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว
คำขอมีบัตรประจำตัว (พนักงานราชการ)
คำขอมีบัตรประจำตัว (ลูกจ้างประจำ)
ใบลาเกินสิทธิของลูกจ้างชั่วคราว
แบบแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย