ปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2557 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
  แบบฟอร์ม วิเคราะห์ภาระและอัตรากำลัง
  แบบฟอร์ม การวิเคราะห์กระบวนงาน
  แบบฟอร์มสมัครเจ้าหน้าที่ดีเด่น ตัวอย่าง ปี ๒๕๕๖
  แบบฟอร์มข้าราชการดีเด่น ปี ๕๖
  แบบฟอร์ม ขอสำเนาบัตรลูกจ้างประจำ
  แบบฟอร์ม ขอสำเนาประวัติเบิกค่าเช่าบ้าน
  แบบฟอร์ม ขอรับต้นฉบับ ก.พ.7 ฉบับจริง
  แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (จ่ายตรงรัษาพยาบาล)
  ใบสมัครทุนพัฒนาข้าราชการ ปี 2557
  แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว กรมประชาสัมพันธ์/แบบประเมินพฤติกรรมในการปฎิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว กรมประชาสัมพันธ์
  แบบฟอร์ม ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
  แบบฟอร์ม ใบสมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
  แบบฟอร์ม สัญญาจ้างพนักงานราชการ กรมประชาสัมพันธ์
  แบบฟอร์ม ใบลาอุปสมบท
  แบบฟอร์ม ใบลาพักผ่อน
  แบบฟอร์ม ใบลาพิธีฮัจย์
  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  แบบฟอร์มขอโอนเข้ารับราชการ สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ (สำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ)
  แบบฟอร์มหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
  แบบฟอร์มหนังสือขอบรรจุกลับเข้ารับราชการ
  แบบฟอร์มใบลาไปต่างประเทศ
  แบบขอโอนเข้ารับราชการสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ (สำหรับข้าราชการต่างประเภท)
  แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
  แบบฟอร์มการขอสำเนา ก.พ. 7
  สัญญาค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน
  คำขอมีบัตรประจำตัว (ข้าราชการบำนาญ)
  คำขอมีบัตรประจำตัว (ข้าราชการ)
  แบบใบขอยกเลิกวันลา
  หนังสือเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน
  แบบฟอร์มการมอบอำนาจกรณีไม่สามารถมารับเครื่องราชฯได้ด้วยตนเอง
  แบบฟอร์มการชดใช้ราคาแทนเครื่องราชฯ
  แบบฟอร์มการส่งคืนเครื่องราชฯ
  แบบฟอร์มการขอเพิ่มวุฒิการศึกษา
  แบบฟอร์มการขอพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ
  แบบฟอร์มการขอพระราชทานเพลิงศพ
  แบบฟอร์มการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล การสมรส เปลี่ยนคำนำหน้านามฯ
  หนังสือขอลาออกจากราชการของลูกจ้างชั่วคราว
  หนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
  แบบฟอร์มการขอใบรับรองเงินเดือน
  ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว
  คำขอมีบัตรประจำตัว (พนักงานราชการ)
  คำขอมีบัตรประจำตัว (ลูกจ้างประจำ)
  ใบลาเกินสิทธิของลูกจ้างชั่วคราว
  แบบแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย