ปฏิทินกิจกรรม
« กันยายน 2558 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
แบบสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการสร้างความผาสุกและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร กปส. ประจำปี ๒๕๕๘
แบบประเมิน พฤติกรรมในการปฎิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว กรมประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ กปส. รอบ ๑/๕๘
แบบรายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ประจำปีงบประมาณ 2558
แบบประเมินสมรรถนะหลักของข้าราชการ รูปแบบใหม่
แบบฟอร์มใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
แบบฟอร์มการประเมินสมรรถนะหลักของข้าราชการ ในระบบ PMS รูปแบบใหม่ (แก้ไขเพิ่มเติม แบบฟอร์ม 3-1)
แบบฟอร์ม วิเคราะห์ภาระงานและอัตรากำลัง 2/3
แบบฟอร์ม การวิเคราะห์กระบวนงาน 2/2
แบบฟอร์มสมัครเจ้าหน้าที่ดีเด่น ตัวอย่าง ปี ๒๕๕๗
แบบฟอร์มข้าราชการดีเด่น ปี ๕๗
แบบฟอร์ม ขอสำเนาบัตรลูกจ้างประจำ
แบบฟอร์ม ขอสำเนาประวัติเบิกค่าเช่าบ้าน
แบบฟอร์ม ขอรับต้นฉบับ ก.พ.7 ฉบับจริง
แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (จ่ายตรงรักษาพยาบาล)
ใบสมัครทุนพัฒนาข้าราชการ ปี 2557
แบบประเมินผล การปฎิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว กรมประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์ม ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
แบบฟอร์ม ใบสมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
แบบฟอร์ม สัญญาจ้างพนักงานราชการ กรมประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์ม ใบลาอุปสมบท
แบบฟอร์ม ใบลาพักผ่อน
แบบฟอร์ม ใบลาพิธีฮัจย์
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
แบบฟอร์มขอโอนเข้ารับราชการ สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ (สำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ)
แบบฟอร์มหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
แบบฟอร์มหนังสือขอบรรจุกลับเข้ารับราชการ
แบบฟอร์มใบลาไปต่างประเทศ
แบบขอโอนเข้ารับราชการสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ (สำหรับข้าราชการต่างประเภท)
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
แบบฟอร์มการขอสำเนา ก.พ. 7
สัญญาค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน
คำขอมีบัตรประจำตัว (ข้าราชการบำนาญ)
คำขอมีบัตรประจำตัว (ข้าราชการ)
แบบใบขอยกเลิกวันลา
หนังสือเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน
แบบฟอร์มการมอบอำนาจกรณีไม่สามารถมารับเครื่องราชฯได้ด้วยตนเอง
แบบฟอร์มการชดใช้ราคาแทนเครื่องราชฯ
แบบฟอร์มการส่งคืนเครื่องราชฯ
แบบฟอร์มการขอเพิ่มวุฒิการศึกษา
แบบฟอร์มการขอพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ
แบบฟอร์มการขอพระราชทานเพลิงศพ
แบบฟอร์มการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล การสมรส เปลี่ยนคำนำหน้านามฯ
หนังสือขอลาออกจากราชการของลูกจ้างชั่วคราว
หนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
แบบฟอร์มการขอใบรับรองเงินเดือน
ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว
คำขอมีบัตรประจำตัว (พนักงานราชการ)
คำขอมีบัตรประจำตัว (ลูกจ้างประจำ)
ใบลาเกินสิทธิของลูกจ้างชั่วคราว
แบบแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย