เกี่ยวกับเรา
สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ

วันที่ 5 เม.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 2050 คน)
 
วิสัยทัศน์
           สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลัก และเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารด้านการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ เพื่อทัศนคติ ความร่วมมือ ภาพลักษณ์ที่ดี และผลประโยชน์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ
 
อำนาจหน้าที่สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
 
           ตามกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๕
           ๑.ศึกษาวิเคราะห์บทความ ความเห็น ท่าทีของชาวต่างประเทศหรือรัฐบาลต่างประเทศที่มีต่อประเทศไทย
           ๒. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ด้านต่างประเทศ
           ๓.ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน
           ๔.พัฒนาสื่่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ รวมทั้งให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
          ๕.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
พันธกิจ 
  • ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรม เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ต่างประเทศเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาล
  • ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทประเทศไทยด้านสื่อสารมวลชน และสารสนเทศกับองค์การระหว่างประเทศ   

ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ

  • ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
  • ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในสายตาชาวต่างประเทศ
  • ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาบทบาทความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์ สื่อสารมวลชนและสารสนเทศ กระชับความสัมพันธ์ทางการฑูตกับประเทศเพื่อนบ้าน ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
  • ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรเพื่อสนับสนุนภารกิจการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กลยุทธ์ของสำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
 
      ๑.ใช้กลไกคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติสร้างเครือข่ายยุทธศาสตร์ความร่วมมือการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ ระหว่างองค์กรที่มีภารกิจด้านต่างประเทศ ทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่
      ๒.ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศและสื่อสารมวลชนขององค์กรไทยที่มีภารกิจด้านต่างประเทศ
      ๓. ส่งเสริมการทำงานเชิงบูรณาการเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย
      ๔.เสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและความเชื่อมั่นในนโยบายและการดำเนินงานของประเทศไทย
      ๕.ใช้บทบาทการสื่อสารเชิงวัฒนธรรม เสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านมิตรภาพ และความไว้เนื้อเชื่อใจในระดับประชาชน
      ๖.ขยายบทบาทนวัตกรรมการสื่อสารสนเทศสมัยใหม่เพื่อสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทยในต่างประเทศ
      ๗.พัฒนาบทบาทความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนในกรอบภูมิภาคเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระดับประชาชน-ประชาชน มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558
      ๘.ขยายความร่วมมือตามพันธสัญญา (MOU) ระหว่างประเทศไทยกับประเทศคู่สัญญาให้ครอบคลุมทุกมิติ
      ๙.ส่งเสริมความร่วมมือการผลิตและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับองค์การระหว่างประเทศที่เป็นสมาชิก (ABU,AIBD,UNESCO)
     ๑๐.ขยายบทบาทและเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรให้เป็นที่ยอมรับในเวทีระหว่างประเทศด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน
     ๑๑.พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
     ๑๒.ส่งเสริมการสรรหาและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะที่จำเป็นด้านการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
     ๑๓.พัฒนาฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัิตงานด้านการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
 
 
กลุ่มเป้าหมาย
        ๑.กลุ่มเป้าหมายหลัก
                      - สื่อมวลชนต่างประเทศในประเทศไทย
                     - บุคลากรในองค์กรระหว่างประเทศด้านสื่อสารมวลชนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่มีพันธสัญญากับกรมประชาสัมพันธ์
                      - สถานทูตต่างประเทศในประเทศไทย
                      - ผู้ประกอบการด้านธุรกิจที่เป็นชาวต่างประเทศในประเทศไทย
 
         ๒.กลุ่มเป้าหมายรอง
                      - ชาวต่างประเทศที่พำนักอยู่ในประเทศไทย และในต่างประเทศ (ที่รับบริการข้อมูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์)
                      - สถานทูตไทย / สถานกงศุล / สำนักงานที่ปรึกษาต่างๆ และชุมชนไทยในต่างประเทศ
                      -สถาบันการศึกษา
 
 
จำนวนคนอ่าน 2051 คน จำนวนคนโหวต 0 คน