ประมวลภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

more
คู่มือมาตราฐานการปฏิบัติงาน
การจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร

คู่มือการให้บริการทำบัตรประจำตัวสื่อมวลชนในประเทศ แบบ Smart Card

more
คู่มือการใช้หอประชุม
FONTSIZE
2558 เปิดประตูสุ่ประชาคมอาเซียน
รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนสำรวจเส้นทาง R3A

วันที่ 26 ม.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 825 คน)
สปต.
 
รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนสำรวจเส้นทาง R3A
เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยรัฐมนตรี -ต่างประเทศอาเซียนหรือผู้แทน รวมทั้งเลขาธิการอาเซียน ตลอดจนเลขาธิการบริหารของคณะกรรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันวิจัยเศรษฐกิจอาเซียนและเอเชียตะวันออก (ERIA) และผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้าน (NEDA) ได้เดินทางโดยรถยนต์เพื่อสำรวจพัฒนาการและศักยภาพของเส้นทาง R๓A ระหว่างเชียงแสน – เชียงของ – ห้วยทราย – หลวงน้ำทา – จิ่งหง – คุนหมิงเพื่อเป็นการผลักดันการดำเนินการตามแผนแม่บทว่าด้วยการเชื่อมโยงระหว่างกันในภูมิภาคอาเซียน
ในช่วงค่ำของวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๔ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและภริยาได้เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ณ โรงแรมอนันตรา รีสอร์ทแอนด์สปา โกลเดนไทรแองเกิล จังหวัดเชียงราย
ต่อมา ในช่วงเช้าของวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ คณะรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้ออกเดินทาง โดยได้เยี่ยมชมสถานที่ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ ๔ (เชียงของ - ห้วยทราย) และฟังบรรยายสรุปความคืบหน้าของการก่อสร้างสะพาน โดยสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งนี้เริ่มสร้างตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๕๓ กำหนดแล้วเสร็จปลายปี ๒๕๕๕ ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จจะเป็นสะพานเชื่อมต่อเส้นทาง R3A จากเชียงของของไทยตรงเข้าสู่ห้วยทรายของลาว ซึ่งในปัจจุบัน ยังต้องอาศัยเรือข้ามฟากอยู่
หลังจากนั้น คณะได้เดินทางเข้าสู่ห้วยทรายของลาว โดยได้รับฟังสรุปจากรัฐบาลลาว และเดินทางต่อด้วยรถยนต์ไปตามเส้นทางสาย R3A ไปยังหลวงน้ำทา โดยฝ่ายลาวได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันที่หลวงน้ำทา และช่วงบ่ายได้เดินทางต่อไปจนถึงด่านบ่อเต็นท์ และได้รับฟังบรรยายสรุปเรื่องการค้าข้ามแดน ณ ด่านบ่อเต็น จากนั้นเดินทางต่อไปในประเทศจีนทางด่านบ่อหาน เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา โดยมีนายหู เจียงหยู รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนให้การต้อนรับ หลังจากนั้น คณะได้เดินทางตามเส้นทางต่อไปยังเมืองจิ่งหง และเมื่อเดินทางถึงเมืองจิ่งหง คณะรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนก็เดินทางต่อด้วยเครื่องบินไปยังนครคุนหมิงเพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-จีนในวันรุ่งขึ้นต่อไป
รัฐมนตรีว่าการฯ ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า เส้นทาง R3A เป็นเส้นทางที่ไทยพยายามผลักดันเพื่อส่งเสริม ความเชื่อมโยงระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา จึงเป็นที่น่ายินดี เพราะปัจจุบันรถยนต์และรถขนส่งสามารถวิ่งได้สะดวก แม้ว่าจะมีบางส่วนที่ยังอยู่ระหว่างการซ่อมแซม และทราบว่าสินค้าต่างๆ จากจีนก็ใช้เส้นทางนี้ขนส่งไปยังไทยและแม้กระทั่งไปถึงมาเลเซียแล้ว ส่วนเรื่องที่จะต้องปรับปรุงคือเรื่องเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและการตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งต้องเร่งดำเนินการแก้ไขให้สะดวกขึ้นต่อไป โดยต้องคำนึงถึงความมั่นคงและการป้องกันอาชญากรรมข้ามแดนด้วย และหวังว่า ในอนาคตจะมีการพัฒนาเส้นทางอย่างต่อเนื่องต่อไป อาทิ การสร้างจุดบริการน้ำมันหรือจุดพัก การเพิ่มที่จอดรถ การใช้ระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับพิธีการศุลกากร รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งจะมีการไปมาหาสู่ของคนระหว่างจีนและอาเซียนเพิ่มขึ้นได้อีกเป็นจำนวนมหาศาล
นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการฯ ได้กล่าวถึงการค้าสินค้าเกษตรที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากการใช้เส้นทางนี้ว่า ผู้ส่งออกไทยต้องเร่งพัฒนาคุณภาพ และรักษามาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าให้มาก เพราะตลาดของจีนมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นและผู้บริโภคชาวจีนจะเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพสูงในการบริโภคมากขึ้น
การเดินทางครั้งนี้เป็นการได้ลงพื้นที่จริง ตรวจดูสภาพจริงของเส้นทาง ตลอดจนได้พบปะกับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ จึงทำให้รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้รับทราบด้วยตนเองถึงพัฒนาการของการเชื่อมโยงระหว่างกันในภูมิภาค โอกาสความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับทราบปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ของการพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างกัน ตลอดจนระหว่างการเดินทาง รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนก็ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถนำไปร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกันต่อไปได้
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน คือ อะไรและมีเป้าหมายอย่างไร
แผนการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint)
ประเทศสมาชิกใหม่เข้าร่วมกับอาเซียนเมื่อใด
อาเซียนส่งเสริมและปกป้องสิทธิสตรีอย่างไร
อาเซียนมีสมาชิกกี่ประเทศ และมีประเทศใดบ้าง
อาเซียนทำงานร่วมกันกับสหประชาชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่
สำนักงาน ก.พ. กับการเตรียมความพร้อมข้าราชการไทยสู่ประชาคมอาเซียน
กรมประชาสัมพันธ์เปิดค่ายเยาวชนอาเซียน ตามโครงการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเรื่องประชาคมอาเซียน
พาณิชย์ปูพื้นฐานให้เอกชนภูธรปรับตัวแข่งขันตลาดอาเซียนในอนาคต (23/3/2011)
การประชุมระหว่างส่วนราชการกับสำนักงาน ก.พ. ประจำปี ๒๕๕๓
อธิบดีกรมอาเซียนประกาศผลการตัดสินการประกวดภาพวาดเนื่องในโอกาสการจัดงานวันอาเซียน ประจำปี ๒๕๕๖
สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ ร่วมงานเสวนา“ประชาคมอาเซียน: หนึ่งจุดหมาย หลายวัฒนธรรม เราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไร?” ในโอกาสครบรอบการก่อตั้งอาเซียน ๔๖ ปี
ไทย-อินโดฯ ร่วมจัดค่ายเยาวชนวัฒนธรรมอาเซียน วธ.เตรียมคัดเด็กไทยเข้าร่วม 5 คน เก่งด้านวัฒนธรรม นาฏศิลป์ ดนตรีไทย เข้าร่วม เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 30 ก.ย.นี้
กรมประชาสัมพันธ์สนับสนุนหน่วยงานของรัฐในการเผยแพร่ข่าวอาเซียนเพื่อเตรียมพร้อมเปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘
รายชื่อ Spirit of ASEAN
จำนวนคนอ่าน 826 คน จำนวนคนโหวต 4 คน

  จำนวนคนโหวต 4 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
 
25%
  ให้ 2 คะแนน
 
25%
  ให้ 3 คะแนน
 
25%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
25%
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 ปฏิทินกิจกรรม
« เมษายน 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด