ประมวลภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

more
คู่มือมาตราฐานการปฏิบัติงาน
การจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร

คู่มือการให้บริการทำบัตรประจำตัวสื่อมวลชนในประเทศ แบบ Smart Card

more
คู่มือการใช้หอประชุม
หน่วยงานของเรา >> ส่วนประชาสัมพันธ์เฉพาะกิจ
งาน "เศรษฐกิจพอเพียง สู้ความยากจน ปีที่2"

)

สรุปรายงานผลการจัดงาน "เศรษฐกิจพอเพียง สู้ความยากจน ปีที่ ๒”
                โครงการแก้ไขปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศ ตามโครงการยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ๒๕๕๓ ในชื่อการจัดงาน "เศรษฐกิจพอเพียงสู้ความยากจนปีที่2”งบประมาณ๔๘๐,๐๐๐ บาท(สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)  จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๕ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ -๑๘.๐๐ น.ณ บริเวณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่หลักแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ประชาชนได้รับทราบและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวั และส่งเสริมความรู้อาชีพให้แก่ประชาชนที่อยู่ระหว่าง   การหาอาชีพใหม่หรืออาชีพเสริม ซึ่งภายในงานประกอบด้วย กิจกรรม ๕ ส่วน ดังนี้

ส่วนที่  ๑  บูธนิทรรศการ 
             ให้ความรู้ความเข้าใจแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ จากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องจำนวน ๑๕ หน่วยงาน ได้แก่ 
          
   ๑.๑  กรมการจัดหางานให้คำแนะนำการจัดหางาน และส่งเสริมการประกอบอาชีพ
             ๑.๒  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้ความรู้ส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานไทย
             ๑.๓  กรมส่งเสริมการเกษตร ให้ความรู้ส่งเสริมด้านการทำเกษตรกรรม 
             ๑.๔  กรมป่าไม้ แจกกล้าไม้มงคลจำนวน ๒,๕๐๐ ต้น ได้แก่ ต้นทรงบาดาล/ ต้นสัก/ต้นพะยูง/ต้นทองอุไร/ต้นเหลืองปรีดียาธร/ต้นนนทรีบ้าน 
             ๑.๕  กรมพัฒนาที่ดิน
             ๑.๖  กรมโยธาธิการและผังเมือง ให้คำปรึกษาการจัดสร้างบ้านลอยน้ำพร้อมแจกแบบแปลนบ้าน
             ๑.๗  กรมธนารักษ์ จำหน่ายเหรียญที่ระลึก
             ๑.๘  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
             ๑.๙  คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
             ๑.๑๐  กองทุนฟื้นฟูเกษตรกร
             ๑.๑๑  ธนาคารกรุงไทย ให้คำปรึกษาธุรกรรมทางการเงิน
             ๑.๑๒  ธนาคารออมสิน ให้คำปรึกษาธุรกรรมทางการเงิน
             ๑.๑๓  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ให้คำปรึกษาสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 
             ๑.๑๔  บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.)
                       ภายในบูธเล่นเกมตอบปัญหาชิงรางวัล/แจกร่ม/พัด
             ๑.๑๕  มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด แจกเอกสาร และนำMASCOT ครอบครัวพอเพียงเข้าร่วมกิจกรรม

ส่วนที่  ๒   การฝึกสอนอาชีพ 
                        มีหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมการสอนอาชีพ ดังนี้ 
             ๒.๑  กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน 
                     ฝึกสอนอาชีพ ๓ วัน ๆ ละ ๓ วิชา รวมจำนวน ๙ วิชา ได้แก่
                     ๒.๑.๑  การเพ็นท์รองเท้าผ้าใบ 
                     ๒.๑.๒  การเพ็นท์กระเป๋าผ้า
                     ๒.๑.๓  งานประดิษฐ์สร้อยหินสี 
                     ๒.๑.๔  การเพ็นท์กล่องใส่เอกสาร
                     ๒.๑.๕  การตกแต่งกระเช้าของขวัญ
                     ๒.๑.๖  การทำสบู่สมุนไพรธรรมชาติ
                     ๒.๑.๗  การเพ็นท์ชั้นไม้วางของ
                     ๒.๑.๘  การทำป้ายหินอ่อน
                     ๒.๑.๙  การทำเสื้อยืดลายไก่ทอง
มีผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอาชีพ ๓ วัน จำนวนทั้งสิ้น ๒๗๕ คน 
         
             ๒.๒  สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร 
                     ฝึกสอนอาชีพ ๓ วัน ๆละ ๔ วิชา ได้แก่
                     ๒.๒.๑  แปรรูปสมุนไพร
                     ๒.๒.๒  การเพ็นท์กระเป๋าผ้าดิบ
                     ๒.๒.๓  การแกะสลักผักผลไม้ 
                     ๒.๒.๔  การทำเทียนแฟนซี
มีผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอาชีพ ๓ วัน จำนวนทั้งสิ้น ๓๑๖ คน 
           
             ๒.๓  ทีมงานของแม่ชีศันสนีย์จากเสถียรธรรมสถาน
                     ฝึกสอนอาชีพ ๓ วัน ๆละ ๒ วิชา ได้แก่ 
                     ๒.๓.๑ การพับดอกบัว
                     ๒.๓.๒ การปั้นดิน
มีผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอาชีพ ๓ วัน จำนวนทั้งสิ้น ๑๑๑ คน 
             
             ๒.๔  เจ้าหน้าที่ จากราชสำนัก
                     ฝึกสอนอาชีพ ๓ วัน ๑ วิชา คือ บุหงารำไป
มีผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอาชีพ ๓ วัน จำนวนทั้งสิ้น ๕๙ คน 
           
             ๒.๕  นิตยสารช่องทางทำมาหากิน
                     ฝึกสอนอาชีพ ๓ วันๆ ละ ๖ วิชา ได้แก่
                     ๒.๕.๑  ดอกไม้จันทน์แฟนซี
                     ๒.๕.๒  สอนนวดกดจุดฝาเท้า
                               (บริษัท สปา ดีลูน่า จำกัด)
                     ๒.๕.๓  สอนนวดหน้า
                               (บริษัท ผู้หญิงดังฝัน จำกัด)
                     ๒.๕.๔  สอนนวดตัวสลายไขมัน 
                     ๒.๕.๕  ธุรกิจบาร์เทนเดอร์
                     ๒.๕.๖  ธุรกิจถอนขน(บอดี้แคร์)
มีผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอาชีพ  ๓  วัน จำนวนทั้งสิ้น ๙๕ คน

ส่วนที่  ๓   การออกร้านจำหน่ายสินค้าราคาถูก 
                ๓.๑  ร้านจำหน่ายสินค้า OTOP จากสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร    จำนวน ๔๐ ร้าน
             ๓.๒  ร้านจำหน่ายสินค้า OTOP จากกรมการพัฒนาชุมชน                       จำนวน ๓๐ ร้าน
             ๓.๓  สินค้ามือสอง จากหน่วยงานปริมณฑลของ กปส.                            จำนวน ๑๐ ร้าน
             ๓.๔  สินค้าจาก บริษัท ผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ จำกัด(สหฟาร์ม)               จำนวน ๕ ร้าน
             ๓.๕  ร้านอาหารดารา                                                                        จำนวน ๑๐ ร้าน 
             ๓.๖  สินค้าจากกองทุนฟื้นฟูเกษตรกร                                                  จำนวน ๓๐ ร้าน
             ๓.๗  สินค้าจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร                   จำนวน ๓๐ ร้าน
             ๓.๘  รถโมบาย์ลเบเกอรี่ จากโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต
             ๓.๙  สินค้าจากธนาคารออมสิน                                                           จำนวน ๑๐ ร้าน
รวมจำนวนร้านค้าทั้งสิ้น  ๑๖๕  ร้าน

ส่วนที่  ๔   การให้บริการต่างๆจากหน่วยงานภาครัฐ
             ๔.๑  การให้บริการตรวจสุขภาพ จากศูนย์สาธารณสุข ๑๑
                     สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร  มีผู้สนใจใช้บริการจำนวน ๗๕ คน 
             ๔.๒  การให้บริการตรวจรักษาฟัน จากทันตสาธารณสุข
                     สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร  มีผู้สนใจใช้บริการจำนวน ๔๕ คน
             ๔.๓  รถโมบาย์ลคลายเครียด
                     สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร  มีผู้สนใจใช้บริการจำนวน ๖๐ คน
             ๔.๔  การให้บริการตัดผมฟรี
                     จากโรงเรียนฝึกอาชีพ กรุงเทพมหานคร  มีผู้สนใจใช้บริการจำนวน ๑๒๔ คน
             ๔.๕  รถรับสมัครงานเคลื่อนที่ จาก กรมการจัดหางาน
             ๔.๖  ตรวจดวงชะตา จากทีมงานโหราศาสตร์(ไพ่ยิปซี) มีผู้สนใจใช้บริการจำนวน ๑๔๔ คน
             ๔.๗  แจกซิมการ์ด จาก AIS ฟรี

ส่วนที่  ๕  กิจกรรมบันเทิง
             ๕.๑  เวทีคอนเสริ์ตลูกทุ่งและนักร้องรับเชิญ
                     (กุ้ง สุทธิราชสาวมาด เม็กกาเด้นท์,แมงปอ ชลธิชา,สามสาวบูลเบอร์ลี่)
             ๕.๒  เวทีการประกวดตำส้มตำ/แกะสลักผักและผลไม้/เทียนแฟนซี
             ๕.๓  เวทีประมูลของมือสองลดโลกร้อน
             ๕.๔  ประกวดร้องเพลงคาราโอเกะเพื่อสุขภาพ พร้อมของรางวัล
             ๕.๕  ฉายภาพยนตร์ เรื่อง แหยมยโสธร ๒ ,นาคปรก
             ๕.๖  เกมส์ หยอดลูกแก้ว และหยอดเหรียญลงแก้วในน้ำ

นายองอาจ  คล้ามไพบูลย์
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานพิธีเปิดงาน "เศรษฐกิจพอเพียง สู้ความยากจนปีที่ ๒"
พร้อมด้วยผู้บริหาร กปส. และผู้แทนหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม
เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓
ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
ร่วมจัดบูธนิทรรศการ
เช่น กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน
กรมป้าไม้
แจกพันธุ์กล้าไม้มงคล
กรมโยธาธิการและผังเมือง
แจกแบบบ้านลอยน้ำ
กรมธนารักษ์
จำหน่ายเหรียญที่ระลึก
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ร่วมจัดบูธนิทรรศการ
ธนาคารกรุงไทย
ให้คำปรึกษาสินเชื่อSMEs
ธนาคารออมสิน
ให้คำปรึกษาสินเชื่อแก้ไขปัญหาหนี้ภาคประชาชน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ให้คำปรึกษาสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
สอนอาชีพเพ้นท์กระเป๋า
จาก กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน
สอนร้อยสร้อยหินสี
จาก กองสงเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน
สอนทำสบู่สมุนไพร
จาก กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน
สอนเพ้นท์กระเป๋าผ้าดิบ
จาก สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร
สอนแกะสลักผัก/ผลไม้
จากสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร
สอนหล่อเทียนแฟนซี
จากสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร
สอนพับดอกบัว จากเสถียรธรรมสถาน
สอนปั้นดินของจิ๋ว
จากเสถียรธรรมสถาน
สอนทำบุหงารำไป จากราชสำนัก
สอนทำดอกไม้จันทร์แฟนซี
จากนิตยสารช่องทางทำมาหากิน

จำหน่ายสินค้าจากนิตยสารช่องทางทำมาหากิน

จำหน่ายสินค้า OTOP
 จากสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร
จำหน่ายสินค้า OTOP จาก กรมการพัฒนาชุมชน
จำหน่ายสินค้า
 จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

ร้านส้มตำคุณน้อย โพธิ์งาม

จำหน่ายสินค้ามือสองลดโลกร้อน
จากหน่วยงานปริมณฑลของ กปส.
รถโมบายล์เบเกอรี่
จาก โรงเรียนนานาชาติสวนดุสิต
รถโมบายล์คลายเครียด
จาก ศูนย์บริการสาธารณสุข 11ประดิพัทธ์
สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
รถโมบายล์ทันตกรรมเคลื่อนที่
จาก ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธิ์
สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
ตรวจสุขภาพฟรี
จาก ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธิ์
สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
ให้บริการตัดผมฟรี
จากโรงเรียนฝึกสอนอาชีพ กรุงเทพมหานคร
จำนวนคนอ่าน 751 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 ปฏิทินกิจกรรม
« เมษายน 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด