ประมวลภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

more
คู่มือมาตราฐานการปฏิบัติงาน
การจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร

คู่มือการให้บริการทำบัตรประจำตัวสื่อมวลชนในประเทศ แบบ Smart Card

more
คู่มือการใช้หอประชุม
สารพันบทความ
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ กับพระกรณียกิจเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ - เนตรนารี

วันที่ 21 มี.ค. 2555 )
ส่วนการประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์

เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ กับพระกรณียกิจเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ - เนตรนารี
 
         พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ทรงสถาปนาคณะลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๔๕ และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงดำรงตำแหน่งอุปถัมภิกา คณะลูกเสือแห่งชาติ เมื่อพ.ศ. ๒๕๐๖ ได้ทรงพระกรุณาพระราชทานเงินเพื่อสร้าง เรือนพยาบาลเจ้าฟ้าเพชรรัตน ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี และเสด็จมาทรงเปิดเรือนพยาบาลดังกล่าวในปีเดียวกัน
           ในวาระที่กิจการลูกเสือได้ดำเนินมาครบ ๗๕ ปีเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๔ ได้ทรงพระกรุณาเสด็จมาทรงเยี่ยมค่ายชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี ด้วยพระกรุณาอันเป็นอเนกประการที่สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ทรงมีต่อกิจการลูกเสือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓ และในปี ๒๕๓๔ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ทรงรับค่ายลูกเสือเพชรรัชต์ไว้ในพระอุปถัมภ์ ค่ายลูกเสือนี้เป็นค่ายเอกชน มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือทางราชการในการส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตรนารี หน่วยงานราชการและเอกชนได้ฝึกอบรมและพักผ่อนหย่อนใจ นอกจากนี้ยังทรงรับสมาคมสโมสรลูกเสือวิสามัญแห่งประเทศไทย และสโมสรลูกเสือกรุงเทพไว้ในพระอุปถัมภ์อีกด้วย
            รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีกิจการเนตรนารีเกิดขึ้นด้วย โรงเรียนสำหรับสตรี อาทิ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ได้สนองพระบรมราโชบายจัดตั้งคณะเนตรนารี เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ กิจการเนตรนารีได้สะดุดหยุดลง ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๙๖ หลวงชัชวาลย์ชลธี หัวหน้ากองการลูกเสือ ได้นำร่างพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองเนตรนารีมามอบให้แก่ท่านผู้หญิงดุษฎีมาลา มาลากุล ณ อยุธยา ช่วยรื้อฟื้นกิจการเนตรนารีขึ้น ท่านผู้หญิงดุษฎีมาลาได้จัดอบรมเนตรนารีให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ เช่น โรงเรียนศรีอยุธยา โรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม โรงเรียนสตรีประเทืองวิทย์ จนกระทั่งกิจการเนตรนารีแพร่หลายไปทั่วประเทศ และได้มีการจัดตั้งสโมสรเนตรนารีเพชราวุธขึ้น และในพ.ศ. ๒๕๐๕ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ทรงพระกรุณารับสโมสรเนตรนารีเพชราวุธ จังหวัดสมุทรสาคร ไว้ในพระอุปถัมภ์ เสด็จทรงเปิดสโมสรฯ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ และเสด็จร่วมกิจกรรมตามที่สโมสรกราบทูลขอพระราชทานพระกรุณา นอกจากนี้ ยังพระราชทานเครื่องหมายเนตรนารีให้แก่กองเนตรนารีใช้สืบมาจนถึงปัจจุบัน
          พระดำรัส สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ที่พระราชทานในงานฉลองพระชนมายุ ๖๑ พรรษา ณ วชิราวุธวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๙ ความว่า "....ฉันขอกล่าวต่อท่านทั้งปวงว่า จะพยายามบำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์แก่บ้านเมือง ด้วยความจงรักภักดีต่อบ้านเกิด และต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นพระประมุขของชาติ ทั้งจะได้รักษาเกียรติศักดิ์แห่งความเป็นราชนารี ในมหาจักรีบรมราชวงศ์ไว้ชั่วชีวิต” สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเพื่อประเทศชาติเป็นอเนกปริยาย พระกรณียกิจทั้งปวงล้วนแต่ยังประโยชน์อันได้แก่ ความเจริญก้าวหน้าและความผาสุกมาสู่ประชาชนอย่างเหลือคณานับ จึงทรงเป็นที่เคารพรักของพระบรมวงศานุวงศ์และประชาชนโดยถ้วนทั่ว.
 
เรียบเรียงโดย  พรรณี  ตั้งใจสถาปัตย์
ภาพประกอบโดย  3.bp.blogspot.com
จำนวนคนอ่าน 838 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 ปฏิทินกิจกรรม
« มีนาคม 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด