ประมวลภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

more
คู่มือมาตราฐานการปฏิบัติงาน
การจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร

คู่มือการให้บริการทำบัตรประจำตัวสื่อมวลชนในประเทศ แบบ Smart Card

more
คู่มือการใช้หอประชุม
สารพันบทความ
การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง

)
ส่วนการประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์

            ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย คำว่า "ประชาธิปไตย” แปลว่า "ประชาชนเป็นใหญ่” คือการที่ประชาชนมีอำนาจอธิปไตยหรือมีอำนาจสูงสุด ในการปกครองประเทศ แต่ประชาชนทั้ง ๖๔ ล้านคน จะเข้าไปปกครองบริหารประเทศทั้งหมดด้วยตนเองย่อมเป็นไปไม่ได้ จึงต้องมอบอำนาจอธิปไตยให้แก่ตัวแทนที่ตนเลือกเพื่อให้ไปทำหน้าที่ด้านนิติบัญญัติและ ด้านการบริหารแทนประชาชน ดังนั้นจึงมีการเลือกตั้ง ส.ส. ให้ทำหน้าที่แทนประชาชน
            ดังนั้นการตัดสินใจเลือกใครพรรคการเมืองใด หรือแม้แต่การตัดสินใจไม่เลือกใครหรือพรรคการเมืองใดเลย จึงเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญของประชาชนผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่จะต้องพิจารณาให้ลึกซึ้งอย่างมีเหตุผล ดังนั้นในวันอาทิตย์ที่ ๓ กรกฎาคมนี้ จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิในการเลือกคนดีเข้าไปบริหารบ้านเมือง แต่หากผู้ที่อาศัยตามทะเบียนบ้าน ที่ต้องเดินทางออกนอกเขตไม่สามารถไปใช้สิทธิได้ในวันเลือกตั้ง ก็สามารถไปแสดงตนเพื่อขอลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. ล่วงหน้า ได้ ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง โดยยื่นคำขอลงทะเบียนต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ – ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ ที่ว่าการอำเภอ และที่ทำการทะเบียนท้องถิ่น โดยยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอ / นายทะเบียนท้องถิ่น ก็คือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตของ กทม. นายอำเภอ หรือปลัดเทศบาล ส่วนวันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งคือวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ สถานที่เลือกตั้งกลาง
            สำหรับผู้ที่ทำงานหรืออาศัยอยู่คนละจังหวัดกับที่ผู้นั้นมีชื่อในทะเบียนบ้านหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้ง (เพิ่งย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาใหม่) ไม่ถึง ๙๐ วัน นับถึงวันเลือกตั้ง สามารถไปลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. ล่วงหน้า ณ ที่เลือกตั้งกลาง ของจังหวัดที่ท่าน ทำงานหรืออาศัยอยู่ได้แต่ต้องยื่นคำขอลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ก่อนวันเลือกตั้ง ๓๐ วัน (ภายในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๔) สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าไว้แล้วโดยไม่ได้ขอเปลี่ยนแปลงที่ลงคะแนนก็สามารถไปขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าได้ตามวันเวลาที่กำหนดได้เลย
            การลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด วันเลือกตั้งล่วงหน้า : วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. สถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า : ณ ที่เลือกตั้งกลางของแต่ละจังหวัด อย่างน้อยจังหวัดละ ๑ แห่ง ยกเว้นกรุงเทพมหานคร มีทุกสำนักงานเขต
            เอกสารที่ต้องเตรียมยื่นลงทะเบียนนอกเขตจังหวัด ได้แก่ ๑. คำขอลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด (แบบ ส.ส. ๔๒) - ขอรับได้ที่ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งหรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้และมีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก
            วิธีการยื่นคำขอลงทะเบียนนอกเขตจังหวัด
            ยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอ/นายทะเบียนท้องถิ่น ก็คือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตของ กทม. นายอำเภอ หรือปลัดเทศบาล โดยมีวิธีการยื่น ๓ ทาง คือ ๑. ยื่นด้วยตนเอง ๒. ทำหนังสือมอบหมายให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอื่นดำเนินการแทน ๓. ส่งทางไปรษณีย์ (ดูตราประทับต้นทางเป็นสำคัญ)
-------------
ขอบคุณรูปภาพจาก : news.mthai.com

จำนวนคนอ่าน 967 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด